Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Nhẵn thật đấy. Nhìn thấy cả vân gỗ nữa này.

–Woodie

Ván Ép là Vật Dụng Tinh Chế tạo ra từ 4 Gỗ và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Dùng làm nguyên liệu tạo nên nhiều vật dụng và kiến trúc. Ván Ép rất dễ cháy và có thể dùng làm nhiên liệu.

Do 4 Gỗ tạo nên 1 Ván Ép, Ván Ép gộp được tới 10 nên mang 1 ô Ván Ép hiệu quả hơn mang 2 ô 20 Gỗ. Do Ván Ép không dùng để chế tạo được Lửa Trại nên cần chú ý khi di chuyển mà chỉ mang mỗi Ván Ép.

Icon Tools.png Sử dụng

Công Cụ

Boards.png
Boards.png
Nitre.png

×4

Alchemy Engine.png
Salt Lick.png

Nguồn Sáng

Boards.png
Shroom Skin.png
Bucket-o-poop.png
Blueprint (rare).png
Glowcap.png
Don't Starve Together icon.png

Sinh Tồn:

Boards.png

×4

Silk.png
Silk.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Siesta Lean-to.png
Reign of Giants icon.png
Boards.png
Silk.png

×6

Science Machine.png
Sea Fishing Rod.png
Don't Starve Together icon.png

Lương Thực:

Boards.png
Gears.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Ice Box.png
Boards.png
Boards.png
Honeycomb.png
Bee.png

×4

Science Machine.png
Bee Box.png

Khoa Học:

Boards.png

×4

Gold Nugget.png

×6

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Science Machine.png
Alchemy Engine.png
Boards.png
Boards.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Rainometer.png
Boards.png
Boards.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Thermal Measurer.png
Boards.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Science Machine.png
Alchemy Engine.png
Reign of Giants icon.png
Boards.png

×4

Cut Stone.png

×6

Red Gem.png
Alchemy Engine.png
Smelter.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Science Machine.png
Think Tank.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png

×4

Compass.png
Science Machine.png
Cartographer's Desk.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png
Boards.png
Twigs.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Science Machine.png
Potter's Wheel.png
Don't Starve Together icon.png

Chiến Đấu:

Boards.png
Bee.png

×4

Flint.png
Science Machine.png
Bee Mine.png
Boards.png
Silk.png
Charcoal.png
Alchemy Engine.png
Boomerang.png
Boards.png
Cork.png
Cork.png
Cork.png
Science Machine.png
Cork Bat.png
Hamlet icon.png
Boards.png
Boards.png
Tenpiece Oinc.png
Gears.png
Alchemy Engine.png
Blunderbuss.png
Hamlet icon.png

Thẻ Kiến Trúc:

Boards.png
Science Machine.png
Sign.png
Boards.png
Science Machine.png
Mini Sign.png

×4

Boards.png
Boards.png
Boards.png
Science Machine.png
Chest.png
Boards.png
Boards.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Wood Gate.png
Boards.png
Boards.png
Rope.png
Science Machine.png
Wood Wall.png

×8

Boards.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Pig Skin.png

×4

Alchemy Engine.png
Pig House.png
Boards.png

×4

Carrot.png

×10

Bunny Puff.png

×4

Alchemy Engine.png
Rabbit Hutch.png
Boards.png
Alchemy Engine.png
Wooden Flooring.png
Boards.png
Rocky Turf.png
Alchemy Engine.png
Cobblestones.png
Boards.png
Beefalo Wool.png
Alchemy Engine.png
Carpeted Flooring.png
Boards.png

×4

Scales.png
Gold Nugget.png

×10

Alchemy Engine.png
Scaled Chest.png
Reign of Giants icon.png
Boards.png

×4

Tar.png
Science Machine.png
Sea Chest.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png
Magma Turf.png
Alchemy Engine.png
Cobblestones.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png
Science Machine.png
Directional Sign.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png

×4

Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Alchemy Engine.png
Wardrobe.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png
Boards.png
Marble.png
Marble.png
Carpeted Flooring.png
Carpeted Flooring.png
Blueprint (rare).png
End Table.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png
Boards.png
Boards.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Pumpkin.png
Science Machine.png
Friendly Scarecrow.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png
Boards.png
Cut Stone.png
Ice.png

×4

Alchemy Engine.png
Fish Scale-O-Matic.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png

×5

Rope.png

×5

Alchemy Engine.png
DIY Royalty Kit.png
Don't Starve Together icon.pngWurt Portrait.png
Boards.png

×5

Tentacle Spots.png
Spear.png
Spear.png
Alchemy Engine.png
Merm Flort-ifications2.png
Don't Starve Together icon.pngWurt Portrait.png
Boards.png

×4

Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Fish.png
Fish.png
Fish.png
Science Machine.png
Craftsmerm House.png
Don't Starve Together icon.pngWurt Portrait.png
Boards.png
Manure.png
Manure.png
Interface arrow right.png
Festive Tree Planter.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Lễ Hội Mùa Đông
Gold Nugget.png

×8

Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Gobbler Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Gà Tây
Boards.png
Boards.png
Gold Nugget.png

×8

Interface arrow right.png
Varg Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Chó Sói
Gold Nugget.png

×8

Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Pig Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Vua Lợn

Ma Thuật:

Boards.png

×4

Rabbit.png

×4

Top Hat.png
Science Machine.png
Prestihatitator.png
Boards.png

×4

Cooked Meat.png

×4

Beard Hair.png

×4

Prestihatitator.png
Meat Effigy.png
Boards.png

×4

Parrot.png
Pirate Hat.png
Science Machine.png
Piratihatitator.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Azure Feather.png

×4

Science Machine.png
Hogus Porkusator.png
Hamlet icon.png
Boards.png
Boards.png
Boards.png
Bramble Bulb.png
Flytrap Stalk.png
Flytrap Stalk.png
Hogus Porkusator.png
Root Trunk.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Beard Hair.png

×4

Health Decrease.png

×40

Prestihatitator.png
Meat Effigy.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png
Boards.png
Compass.png
Purple Moonlens.png
Prestihatitator.png
Ocuvigil.png
Don't Starve Together icon.png

Hàng Hải:

Boards.png
Boards.png
Boards.png
Vine.png

×4

Science Machine.png
Row Boat.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png

×6

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Cargo Boat.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png

×6

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Seashell.png

×10

Alchemy Engine.png
Armored Boat.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png

×6

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Limestone.png

×4

Alchemy Engine.png
Encrusted Boat.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png
Boards.png
Stinger.png
Stinger.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Boat Repair Kit.png
Shipwrecked icon.png
Boards.png
Seashell.png
Seashell.png
Interface arrow right.png
Surfboard.png
Shipwrecked icon.pngWalani Portrait.png
Boards.png

×4

Dubloons.png

×4

Boat Cannon.png
Interface arrow right.png
The 'Sea Legs'.png
Shipwrecked icon.pngWoodlegs Portrait.png

Quy Hoạch:

Boards.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Key to the City.png
Stone Road Turf.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Key to the City.png
Town House.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Honey Ham.png
Key to the City.png
The Sterling Trough Deli.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Axe.png
Axe.png
Axe.png
Key to the City.png
Pigg and Pigglet's General Store.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Honey Poultice.png
Honey Poultice.png
Honey Poultice.png
Key to the City.png
Curly Tails Mud Spa.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Eggplant.png
Eggplant.png
Eggplant.png
Key to the City.png
Swinesbury Fine Grocer's.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Petals.png

×12

Key to the City.png
Miss Sow's Floral Arrangements.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Ball Pein Hammer.png
Ball Pein Hammer.png
Ball Pein Hammer.png
Key to the City.png
'The Sty' Oddities Emporium.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Nightmare Fuel.png
Key to the City.png
The Flying Pig Arcane Shop.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Spear.png
Spear.png
Spear.png
Key to the City.png
The Boar's Tusk Weapon Shop.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Top Hat.png
Top Hat.png
Key to the City.png
The Sow's Ear Hat Shop.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Gold Nugget.png

×4

Key to the City.png
My City Hall.png
Hamlet icon.png
Boards.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Oinc.png

×30

Key to the City.png
Slanty Shanty.png
Hamlet icon.png

Đi Biển:

Boards.png

×4

Think Tank.png
Boat Kit.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png
Stinger.png
Stinger.png
Think Tank.png
Boat Patch.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png
Boards.png
Rope.png
Cut Stone.png
Think Tank.png
Anchor Kit.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png
Boards.png
Boards.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Silk.png

×8

Think Tank.png
Mast.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png
Boards.png
Rope.png
Think Tank.png
Steering Wheel Kit.png
Don't Starve Together icon.png

Kỹ Thuật:

Boards.png
Boards.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Trusty Tape.png
Interface arrow right.png
Winona's G.E.M.erator.png
Don't Starve Together icon.pngWinona Portrait.png

Thiên Thể:

Boards.png
Rope.png
Celestial Orb.png
Portal Paraphernalia.png
Don't Starve Together icon.png
Boards.png
Moon Shard.png

×6

Celestial Altar.png
Glass Cutter.png
Don't Starve Together icon.png


Placeholder.png Bên lề

Vật Dụng Khả Chế
Công Cụ Rìu (Rìu Xa Xỉ) • Cuốc Chim (Cuốc Chim Sang Trọng) • Xẻng (Xẻng Vương Giả) • ChĩaBúaDao CạoBút Lông VũTra Yên CưỡiYên CưỡiYên Cưỡi ChiếnYên Cưỡi Sang TrọngLượcMuối Liếm
(Rựa (Rựa Xa Xỉ) Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Kéo Tỉa Cây Hamlet icon.png) (Cân Bỏ TúiCuốc Làm Vườn (Cuốc Làm Vườn Lộng Lẫy)Bình Tưới NướcBình Mỏ ChimChuông Bò Lai) Don't Starve Together icon.png)
Nguồn Sáng Lửa TrạiLò LửaĐuốcMũ Thợ MỏĐèn Bí NgôĐèn Lồng
(Lửa Thu NhiệtLò Thu NhiệtKính Chuột Chũi Reign of Giants icon.png) (Lò Ống KhóiLò Lửa NổiChai Phát QuangLò Lửa Đá Vỏ ChaiĐuốc ThuyềnĐèn ThuyềnĐèn Dầu Shipwrecked icon.png) (Mũ NếnMũ Dơi Trùm Đầu Hamlet icon.png) (Đèn NấmMũ Nấm Phát QuangBật Lửa của Willow Don't Starve Together icon.png)
Sinh Tồn BẫyBẫy ChimLa BànBa LôCặp Da LợnĐá NhiệtThuốc Cầm MáuBăng Gạc Mật OngChiếu RơmChiếu LôngLềuLưới Côn TrùngCần CâuGiấy Gói
(Lọng Kiều DiễmQuạt Cao CấpTúi Cách NhiệtNhà Chái Ngủ Trưa Reign of Giants icon.png) (Túi Đầu BếpBóng Khỉ NgốcLọng Nhiệt ĐớiThuốc Trị ĐộcTúi LáChòi Lá DừaQuạt Nhiệt ĐớiTúi BiểnTổ Doydoy Shipwrecked icon.png) (Bình Xịt Côn TrùngCòi Chim Hamlet icon.png) (Tim Mách LẻoĐạn Tăng LựcCần Câu BiểnPháo SángBóng NướcQuạt XoayBernieĐống Bong BóngTúi Đựng KẹoGiấy Gói Quà Don't Starve Together icon.png)
Lương Thực Ruộng Cơ BảnRuộng Cải TiếnThùng OngGiá PhơiNồi HầmTủ Lạnh
(Xô Bón Phân Reign of Giants icon.pngShipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Sào VẹmTrại Nuôi CáỔ Vẹm Shipwrecked icon.png) (Máy Phun Sương Hamlet icon.png) (Ruộng Trồng NấmThùng MuốiNồi Hầm Di ĐộngMáy Nghiền Di ĐộngTrạm Gia Vị Di Động Don't Starve Together icon.png)
Khoa Học Máy Khoa HọcMáy Luyện KimCột BóiNhiệt KếVũ KếThuốc NổCột Thu Lôi
(Máy Ném TuyếtDoodad Điện Reign of Giants icon.pngShipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Phòng Thí Nghiệm NổiMáy Làm Đá 3000Mũi Khoan Quacken Shipwrecked icon.png) (Lò LuyệnQuạt Lúc Lắc Hamlet icon.png) (Thùng Suy NgẫmBàn Vẽ Bản ĐồBàn Thợ GốmPhòng Thí Nghiệm Bác Học Điên Don't Starve Together icon.png)
Thẻ Chiến Đấu GiáoChày ThịtGiáp CỏGiáp GỗGiáp Cẩm ThạchNón Bầu DụcTiêu Thổi (Tiêu LửaTiêu Mê) • BoomerangBom OngBẫy Răng
(Nón Chiến BinhGiáo ChiếnSao MaiĐau Thời TiếtGiáp Đánh Vảy Reign of Giants icon.png) (Giáo ĐộcGiáp Vỏ SòGiáp Đá VôiGiáp Xương RồngNón Tra SừngTiêu ĐộcLựu DừaSúng GiáoĐoản Kiếm Tối Thượng Shipwrecked icon.png) (KíchChày GỗGiáp Vẩy BọMặt Nạ KiếnGiáp Vỏ KiếnNón Kim LoạiGiáp ThiếcSúng Etpigôn Hamlet icon.png) (Mũ Cá Xì GàTiêu ĐiệnBom MêRoi Đuôi Tam MiêuSúng Cao Su Don't Starve Together icon.png)
Kiến Trúc RươngBảng HiệuBảng MiniCửa GỗHàng RàoTường CỏTường GỗTường ĐáNhà LợnChòi ThỏLồng Chim • Sàn (Đường Đá CuộiSàn GỗNền CaroThảm Trải) • Chậu Dương Xỉ
(Rương Đóng VảyTrứng Nhện Reign of Giants icon.png) (Rương BiểnTường Đá VôiTường Đá BiểnNhà Lợn RoanChòi Khỉ Tiền SửBao CátLâu Đài CátHang Bồ Câu RồngĐiện Cá HeoThảm Da Rắn Shipwrecked icon.png) (Thùng Nút BầnNền Tóc RâuNền CỏĐất Canh TácNền Rậm Rạp Hamlet icon.png) (Bảng Chỉ HướngBàn HoaBù Nhìn Thân ThiệnThùng Dụng CụBể Trưng Bày CáTường Đá Mặt TrăngGạch Đóng VảyLò NhiệtTủ Quần ÁoChậu Cây Mọng NướcBản Sao Thánh TíchDi Cốt Chị GáiNhà CáCông Trình ThảmPháo Đài CáĐất Đầm LầyChậu Cây Lễ HộiLò Nướng GạchBàn Lễ HộiMiếu Thờ GàMiếu Thờ SóiMiếu Thờ LợnMiếu Thờ ChuộtMiếu Thờ BòTrạm Chải Lông Bò) Don't Starve Together icon.png)
Tinh Chế Dây ThừngVán ÉpĐá MàiGiấy CóiNhiên Liệu Ác MộngNgọc TímSáp OngGiấy Sáp
(VảiĐá VôiVàng ThỏiNước ĐáChai RỗngTiểu San Hô Shipwrecked icon.png) (Cây Cọ NonHạch Độc Hamlet icon.png) (Ngọc Đá Mặt TrăngĐậu Cẩm ThạchLông DàyVải LôngBụi Viên Don't Starve Together icon.png)
Ma Thuật Bù Nhìn ThịtMũ Ma ThuậtTay Máy Bóng TốiSáo Thần PanNgười Hát RongĐèn Chong ĐêmGiáp Bóng TốiGươm ĐenGậy DơiBùa Phục SinhBùa LạnhBùa Ác MộngGậy LửaGậy BăngGậy Dịch ChuyểnTâm Dịch ChuyểnThắt Lưng Tuyệt Thực
(Chuông Cổ Reign of Giants icon.png) (Mũ Cướp Biển Ảo ThuậtỐng Tiêu Nhỏ GiọtVượt Biển Được Shipwrecked icon.png) (Lợn Ma ThuậtHiện Vật SốngGậy Mắt RắnRương Rễ CâyVượt Bầu TrờiÁo Choàng Lốc Xoáy Hamlet icon.png) (Mắt Đá Mặt TrăngĐồng Hồ Mặt TrăngChốt Đào TẩuGậy Tẩy TrangHoa AbigailTượng Kitschy Don't Starve Together icon.png)
Trang Phục Cuộn Kim KhâuVòng HoaChụp Tai Lông ThỏNón RơmMũ Sừng BòMũ Chăn OngMũ Lông ChimMũ Bụi CâyMũ Mùa ĐôngNón Chóp CaoGậy Đi BộVest Bảnh BaoVest Mát MẻVest Phùng
(Dưa Thời TrangKhối BăngVest Mát Mùa HèSơ Mi HoaMũ Da MèoMũ MưaÁo MưaVest Gấu Ngủ ĐôngÔ Mắt Reign of Giants icon.png) (Não của Tư DuyVương Miện Nanh SắcDù ĐôiÁo Mỡ Cá VoiÁo Dầu HắcÁo Chắn GióBộ Lọc BụiMũ Bóng Bẩy Shipwrecked icon.png) (Mũ Da RắnÁo Khoác Da Rắn Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Mặt Nạ Phòng ĐộcMũ CốiMũ Thu LôiMặt Lợn Ngụy Trang Hamlet icon.png) (Kính Thời TrangKính Chắn BụiVòng Hoa TảoMũ Nấm Ngộ Nghĩnh LamMũ Nấm Ngộ Nghĩnh LụcMũ Nấm Ngộ Nghĩnh ĐỏMặt Cá Ngụy TrangMũ Ca Nô Don't Starve Together icon.png)
Cổ Xưa ThuleciteTường ThuleciteHuy Chương ThuleciteBùa Lười BiếngBùa Phát QuangBùa Kết CấuGậy BiếngGậy Gọi SaoGậy Giải Cấu TrúcRìu/CuốcVương Miện ThuleciteGiáp ThuleciteChùy ThulecitePháo Mắt
Mũ Thực Vật Học Don't Starve Together icon.png)
Sách Birds of the WorldApplied HorticultureSleepytime StoriesThe End is Nigh!On Tentacles
(Joy of Volcanology Shipwrecked icon.png)
Advertisement