FANDOM


Nhẵn thật đấy. Nhìn thấy cả vân gỗ nữa này.

–Woodie

Ván Ép là Vật Dụng Tinh Chế tạo ra từ 4 Gỗ và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Dùng làm nguyên liệu tạo nên nhiều vật dụng và kiến trúc. Ván Ép rất dễ cháy và có thể dùng làm nhiên liệu.

Do 4 Gỗ tạo nên 1 Ván Ép, Ván Ép gộp được tới 10 nên mang 1 ô Ván Ép hiệu quả hơn mang 2 ô 20 Gỗ. Do Ván Ép không dùng để chế tạo được Lửa Trại nên cần chú ý khi di chuyển mà chỉ mang mỗi Ván Ép.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Công Cụ
Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Nitre

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundSalt Lick

×1

Nguồn Sáng

Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Shroom Skin

×1

Inventory slot backgroundBucket-o-poop

×1

Blueprint (rare)Inventory slot backgroundGlowcap

×1

Don't Starve Together icon

Sinh Tồn:

Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Silk

×2

Inventory slot backgroundRope

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundSiesta Lean-to

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Silk

×6

Science MachineInventory slot backgroundSea Fishing Rod

×1

Don't Starve Together icon

Lương Thực:

Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Gears

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundIce Box

×1

Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Honeycomb

×1

Inventory slot backgroundBee

×4

Science MachineInventory slot backgroundBee Box

×1

Khoa Học:

Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Gold Nugget

×6

Inventory slot backgroundCut Stone

×2

Science MachineInventory slot backgroundAlchemy Engine

×1

Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Inventory slot backgroundRope

×2

Science MachineInventory slot backgroundRainometer

×1

Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Science MachineInventory slot backgroundThermal Measurer

×1

Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Cut Stone

×2

Inventory slot backgroundElectrical Doodad

×2

Science MachineInventory slot backgroundAlchemy Engine

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Cut Stone

×6

Inventory slot backgroundRed Gem

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundSmelter

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Science MachineInventory slot backgroundThink Tank

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Compass

×1

Science MachineInventory slot backgroundCartographer's Desk

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Twigs

×4

Inventory slot backgroundCut Stone

×2

Science MachineInventory slot backgroundPotter's Wheel

×1

Don't Starve Together icon

Chiến Đấu:

Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Bee

×4

Inventory slot backgroundFlint

×1

Science MachineInventory slot backgroundBee Mine

×1

Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Silk

×1

Inventory slot backgroundCharcoal

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundBoomerang

×1

Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Cork

×3

Science MachineInventory slot backgroundCork Bat

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Tenpiece Oinc

×1

Inventory slot backgroundGears

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundBlunderbuss

×1

Hamlet icon

Thẻ Kiến Trúc:

Inventory slot backgroundBoards

×1

Science MachineInventory slot backgroundSign

×1

Inventory slot backgroundBoards

×1

Science MachineInventory slot backgroundMini Sign

×4

Inventory slot backgroundBoards

×3

Science MachineInventory slot backgroundChest

×1

Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Rope

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundWood Gate

×1

Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Rope

×1

Science MachineInventory slot backgroundWood Wall

×8

Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Cut Stone

×3

Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundPig House

×1

Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Carrot

×10

Inventory slot backgroundBunny Puff

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundRabbit Hutch

×1

Inventory slot backgroundBoards

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundWooden Flooring

×1

Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Rocky Turf

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundCobblestones

×1

Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Beefalo Wool

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundCarpeted Flooring

×1

Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Scales

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×10

Alchemy EngineInventory slot backgroundScaled Chest

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Tar

×1

Science MachineInventory slot backgroundSea Chest

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Magma Turf

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundCobblestones

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBoards

×1

Science MachineInventory slot backgroundDirectional Sign

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Cut Grass

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundWardrobe

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Marble

×2

Inventory slot backgroundCarpeted Flooring

×2

Blueprint (rare)Inventory slot backgroundEnd Table

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×3

Inventory slot background Cut Grass

×3

Inventory slot backgroundPumpkin

×1

Science MachineInventory slot backgroundFriendly Scarecrow

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Cut Stone

×1

Inventory slot backgroundIce

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundFish Scale-O-Matic

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×5

Inventory slot background Rope

×5

Alchemy EngineInventory slot backgroundDIY Royalty Kit

×1

Don't Starve Together iconWurt Portrait
Inventory slot backgroundBoards

×5

Inventory slot background Tentacle Spots

×1

Inventory slot backgroundSpear

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundMerm Flort-ifications2

×1

Don't Starve Together iconWurt Portrait
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Cut Reeds

×3

Inventory slot backgroundFish

×3

Science MachineInventory slot backgroundCraftsmerm House

×1

Don't Starve Together iconWurt Portrait
Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Manure

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundFestive Tree Planter

×1

Don't Starve Together iconChỉ trong sự kiện Lễ Hội Mùa Đông
Inventory slot backgroundGold Nugget

×8

Inventory slot background Boards

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundGobbler Shrine

×1

Don't Starve Together iconChỉ trong sự kiện Năm Gà Tây
Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Gold Nugget

×8

Interface arrow rightInventory slot backgroundVarg Shrine

×1

Don't Starve Together iconChỉ trong sự kiện Năm Chó Sói
Inventory slot backgroundGold Nugget

×8

Inventory slot background Boards

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundPig Shrine

×1

Don't Starve Together iconChỉ trong sự kiện Năm Vua Lợn
Ma Thuật:
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Rabbit

×4

Inventory slot backgroundTop Hat

×1

Science MachineInventory slot backgroundPrestihatitator

×1

Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Cooked Meat

×4

Inventory slot backgroundBeard Hair

×4

PrestihatitatorInventory slot backgroundMeat Effigy

×1

Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Parrot

×1

Inventory slot backgroundPirate Hat

×1

Science MachineInventory slot backgroundPiratihatitator

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundAzure Feather

×4

Science MachineInventory slot backgroundHogus Porkusator

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×3

Inventory slot background Bramble Bulb

×1

Inventory slot backgroundFlytrap Stalk

×2

Hogus PorkusatorInventory slot backgroundRoot Trunk

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Beard Hair

×4

Inventory slot backgroundHealth Decrease

×40

PrestihatitatorInventory slot backgroundMeat Effigy

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Compass

×1

Inventory slot backgroundPurple Moonlens

×1

PrestihatitatorInventory slot backgroundOcuvigil

×1

Don't Starve Together icon

Hàng Hải:

Inventory slot backgroundBoards

×3

Inventory slot background Vine

×4

Science MachineInventory slot backgroundRow Boat

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBoards

×6

Inventory slot background Rope

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundCargo Boat

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBoards

×6

Inventory slot background Rope

×3

Inventory slot backgroundSeashell

×10

Alchemy EngineInventory slot backgroundArmored Boat

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBoards

×6

Inventory slot background Rope

×3

Inventory slot backgroundLimestone

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundEncrusted Boat

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Stinger

×2

Inventory slot backgroundRope

×2

Science MachineInventory slot backgroundBoat Repair Kit

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Seashell

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundSurfboard

×1

Shipwrecked iconWalani Portrait
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Dubloons

×4

Inventory slot backgroundBoat Cannon

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundThe 'Sea Legs'

×1

Shipwrecked iconWoodlegs Portrait

Quy Hoạch:

Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Cut Stone

×2

Key to the CityInventory slot backgroundStone Road Turf

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundCut Stone

×3

Key to the CityInventory slot backgroundTown House

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundHoney Ham

×1

Key to the CityInventory slot backgroundThe Sterling Trough Deli

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundAxe

×3

Key to the CityInventory slot backgroundPigg and Pigglet's General Store

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundHoney Poultice

×3

Key to the CityInventory slot backgroundCurly Tails Mud Spa

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundEggplant

×3

Key to the CityInventory slot backgroundSwinesbury Fine Grocer's

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundPetals

×12

Key to the CityInventory slot backgroundMiss Sow's Floral Arrangements

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundBall Pein Hammer

×3

Key to the CityInventory slot background'The Sty' Oddities Emporium

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×1

Key to the CityInventory slot backgroundThe Flying Pig Arcane Shop

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundSpear

×3

Key to the CityInventory slot backgroundThe Boar's Tusk Weapon Shop

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundTop Hat

×2

Key to the CityInventory slot backgroundThe Sow's Ear Hat Shop

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundGold Nugget

×4

Key to the CityInventory slot backgroundMy City Hall

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Cut Stone

×3

Inventory slot backgroundOinc

×30

Key to the CityInventory slot backgroundSlanty Shanty

×1

Hamlet icon

Đi Biển:

Inventory slot backgroundBoards

×4

Think TankInventory slot backgroundBoat Kit

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Stinger

×2

Think TankInventory slot backgroundBoat Patch

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Rope

×1

Inventory slot backgroundCut Stone

×1

Think TankInventory slot backgroundAnchor Kit

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×3

Inventory slot background Rope

×3

Inventory slot backgroundSilk

×8

Think TankInventory slot backgroundMast

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Rope

×1

Think TankInventory slot backgroundSteering Wheel Kit

×1

Don't Starve Together icon

Kỹ Thuật:

Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Electrical Doodad

×2

Inventory slot backgroundTrusty Tape

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundWinona's G.E.M.erator

×1

Don't Starve Together iconWinona Portrait

Thiên Thể:

Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Rope

×1

Celestial OrbInventory slot backgroundPortal Paraphernalia

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundBoards

×1

Inventory slot background Moon Shard

×6

Celestial AltarInventory slot backgroundGlass Cutter

×1

Don't Starve Together icon


Placeholder Bên lềSửa đổi

Vật Dụng Khả Chế
Công Cụ Rìu (Rìu Xa Xỉ) • Cuốc (Cuốc Sang Trọng) • Xẻng (Xẻng Vương Giả) • ChĩaBúaDao Cạo
Nguồn Sáng Lửa TrạiLò LửaĐuốcMũ Thợ MỏĐèn Bí NgôĐèn LồngReign of Giants icon Lửa Thu NhiệtLò Thu NhiệtKính Chuột ChũiDon't Starve Together icon Bật Lửa của Willow
Sinh Tồn BẫyBẫy ChimLa BànBa LôCặp Da LợnĐá NhiệtThuốc Cầm MáuBăng Gạc Mật OngChiếu RơmChiếu LôngLềuLưới Côn TrùngCần CâuReign of Giants icon Lọng Kiều DiễmQuạt Cao CấpTúi Cách NhiệtNhà Chái Ngủ TrưaDon't Starve Together icon Tim Mách LẻoĐạn Tăng LựcBóng NướcQuạt XoayBernie
Lương Thực Ruộng Cơ BảnRuộng Cải TiếnThùng OngGiá PhơiNồi HầmTủ LạnhReign of Giants icon Xô Bón Phân
Khoa Học Máy Khoa HọcMáy Luyện KimCột BóiNhiệt KếVũ KếThuốc NổCột Thu LôiReign of Giants icon Máy Ném TuyếtDoodad Điện
Chiến Đấu GiáoChày ThịtGiáp CỏGiáp GỗGiáp Cẩm ThạchNón Bầu DụcTiêu MêTiêu LửaTiêu ThổiBoomerangBom OngBẫy RăngReign of Giants icon Nón Chiến BinhGiáo ChiếnSao MaiĐau Thời TiếtGiáp Đánh Vảy
Kiến Trúc RươngBảng HiệuTường RơmTường GỗTường ĐáNhà LợnChòi ThỏLồng ChimĐường Đá CuộiSàn GỗNền CaroThảm TrảiChậu Dương XỉReign of Giants icon Rương Đóng VảyTrứng NhệnDon't Starve Together icon Bảng Chỉ HướngTường Đá Mặt TrăngGạch Đóng Vảy
Tinh Chế Dây ThừngVán ÉpĐá MàiGiấy CóiNhiên Liệu Ác MộngNgọc TímDon't Starve Together icon Lông Dày
Ma Thuật Bù Nhìn ThịtMũ Ảo ThuậtTay Máy Bóng TốiSáo Thần PanNgười Hát RongĐèn Chong ĐêmGiáp Bóng TốiGươm ĐenGậy DơiBùa Phục SinhBùa LạnhBùa Ác MộngGậy LửaGậy BăngGậy Dịch ChuyểnTâm Dịch ChuyểnThắt Lưng Tuyệt ThựcReign of Giants icon Chuông CổDon't Starve Together icon Bông Hoa của Abigail
Trang Phục Cuộn Kim KhâuVòng HoaChụp Tai Lông ThỏNón RơmMũ Sừng BòMũ Chăn OngMũ Lông ChimMũ Bụi CâyMũ Mùa ĐôngNón Chóp CaoGậy Đi BộVest Bảnh BaoVest Mát MẻVest PhùngReign of Giants icon Dưa Thời TrangKhối BăngVest Mát Mùa HèSơ Mi HoaMũ Da MèoÁo MưaMũ MưaVest Gấu Ngủ ĐôngÔ Mắt
Sách Birds of the WorldApplied HorticultureSleepytime StoriesThe End is Nigh!On Tentacles
Cổ Xưa ThuleciteTường ThuleciteHuy Chương ThuleciteBùa Lười BiếngBùa Phát QuangBùa Kết CấuGậy BiếngGậy Gọi SaoGậy Giải Cấu TrúcRìu/CuốcVương Miện ThuleciteGiáp ThuleciteChùy ThulecitePháo Mắt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.