FANDOMCó thể tôi sẽ lừa được kẻ thù với cái này?

–Wilson

Tre là một tài nguyên tái sinh mà có thể lấy bằng cách chặt gãy Cụm Tre bằng Rựa trong DLC Shipwrecked. Nó cũng có thể kiếm bằng cách đập Nhà Lợn Roan hoặc Đầu Lợn Roan bằng Búa.

Tre được sử dụng trong nhiều công thức Hàng Hải và cũng có thể tinh chế thành Vải.

Hamlet icon HamletSửa đổi

Tre cũng xuất hiện trong Hamlet DLC có thể mua chúng với giá 3 OincCửa Hàng Đồ Lạ trong Thành Phố Lợn. Ngoài ra, nó là nguyên liệu để chế tạo Mặt Nạ Phòng Độc.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundBamboo

×4

Inventory slot background Vine

×3

Interface arrow rightInventory slot backgroundRaft

×1

Inventory slot backgroundBamboo

×3

Science MachineInventory slot backgroundCloth

×1

Inventory slot backgroundRope

×3

Inventory slot background Bamboo

×2

Science MachineInventory slot backgroundTrawl Net

×1

Inventory slot backgroundBamboo

×2

Inventory slot background Vine

×1

Inventory slot backgroundSeaweed

×1

Science MachineInventory slot backgroundMussel Stick

×1

Inventory slot backgroundBamboo

×3

Inventory slot background Jellyfish

×1

Science MachineInventory slot backgroundSpear Gun

×1

Inventory slot backgroundBioluminescence

×2

Inventory slot background Empty Bottle

×1

Inventory slot backgroundBamboo

×4

Science MachineInventory slot backgroundBuoy

×1

Inventory slot backgroundBamboo

×2

Inventory slot background Vine

×2

Inventory slot backgroundPalm Leaf

×4

Science MachineInventory slot backgroundThatch Sail

×1

Inventory slot backgroundBamboo

×2

Inventory slot background Rope

×2

Inventory slot backgroundDoydoy Feather

×4

Science MachineInventory slot backgroundFeather Lite Sail

×1

Inventory slot backgroundCloth

×2

Inventory slot background Bamboo

×2

Inventory slot backgroundRope

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundCloth Sail

×1

Inventory slot backgroundBamboo

×4

Inventory slot background Rope

×4

Inventory slot backgroundQuacken Beak

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundQuackering Ram

×1

Inventory slot backgroundBamboo

×4

Inventory slot background Limestone

×4

Inventory slot backgroundCoconut

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundTar Extractor

×1

Inventory slot backgroundBamboo

×2

Inventory slot background Vine

×1

Inventory slot backgroundSeaweed

×1

Science MachineInventory slot backgroundMussel Stick

×1

Inventory slot backgroundPalm Leaf

×4

Inventory slot background Bamboo

×4

Inventory slot backgroundRope

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundPalm Leaf Hut

×1

Inventory slot backgroundPalm Leaf

×5

Inventory slot background Bamboo

×8

Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundWildbore House

×1

Inventory slot backgroundThermal Stone

×1

Inventory slot background Electrical Doodad

×2

Inventory slot backgroundBamboo

×5

Alchemy EngineInventory slot backgroundIce Maker 3000

×1

Inventory slot backgroundPeagawk Plume

×4

Inventory slot background Cloth

×1

Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundGas Mask

×1

Hamlet icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.