Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki


Ở đây cho thấy các Nhân Vật trong Don't Starve trông khác ra sao khi mang những vật dụng mặc được. Hầu hết vật dụng mặc được có thể chế tạo trong thẻ Trang Phục hoặc Chiến Đấu trong mục thẻ game.

Wilson portrait.png Willow portrait.png Wolfgang portrait.png Wendy portrait.png
Wilson Willow Wolfgang Wendy
WX-78 portrait.png Wickerbottom portrait.png Woodie portrait.png Wes portrait.png Waxwell portrait.png
WX-78 Wickerbottom Woodie Wes Maxwell

Reign of GiantsReign of Giants icon.png

Wigfrid portrait.png Webber portrait.png
Wigfrid Webber
Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục) • Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 

All items (12)

Advertisement