FANDOM


Tabs
Có 50 thẻ Chế Tạo trong Don't Starve, các DLC và Don't Starve Together cho các vật phẩm và cấu trúc khác nhau có thể được chế tạo.
Icon Tools Icon Light Icon Survival Icon Food Icon Science
Công cụ Nguồn Sáng Sinh Tồn Lương Thực Khoa Học
Icon Fight Icon Structures Icon Refine Icon Magic Icon Dress
Chiến Đấu Kiến Trúc Tinh Chế Ma Thuật Trang Phục
Icon Ancient Book Tab Icon Tinkering Icon Nautical Icon Volcanic
Cổ Xưa Sách Thợ Hàn Hàng Hải
 Shipwrecked icon Hamlet icon

Núi Lửa
 Shipwrecked icon
Icon Treasure Hunting Icon Renovate Icon City Planning Icon Green Thumb Icon Seafaring
Săn Kho Báu
Hamlet icon

Nội Thất
Hamlet icon

Quy Hoạch
Hamlet icon

Ngón Cái Xanh
 Don't Starve Together icon Hamlet icon

Đi Biển
Don't Starve Together icon
Icon Ectoherbology Icon Engineering Icon Shadow Icon Seasonings Icon Cartography
Thảo Dược
Don't Starve Together icon
Kỹ Thuật
Don't Starve Together icon
Bóng Tối
Don't Starve Together icon
Gia Vị
Don't Starve Together icon
Bản Đồ
Don't Starve Together icon
Icon Celestial Icon Critters Icon Fishing Icon Sculpt
Thiên Thể
Don't Starve Together icon
Vật Nuôi
Don't Starve Together icon
Câu Cá
Don't Starve Together icon
Điêu Khắc
Don't Starve Together icon


Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked iconHamlet icon) (Săn Kho Báu Hamlet icon) (Đi Biển DST icon)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn (Ngón Cái Xanh Hamlet iconDon't Starve Together icon) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tốiThảo Dược Don't Starve Together icon)
Riêng biệt Cổ Xưa (Núi Lửa Shipwrecked icon) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon)

All items (44)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.