FANDOM


Trang này liệt kê các vật phậm là công cụ.

Thẻ Dụng Cụ Tên Độ Bền Sát Thương Cần Nguyên liệu Tác Dụng
Icon Tools Axe Rìu 100 lần dùng 27.2 Twigs×1 Flint×1 Chặt Cây
Icon Tools Pickaxe Cuốc33 lần dùng27.2 Twigsx2 Flintx2 Khai thác đã
Icon Tools Shovel Xẻng25 lần dùng17Science Machine Twigsx2 Flintx2 Dùng để đào
Icon Tools Hammer Búa75 lần dùng17Science Machine Twigsx3 Rocksx3 Ropex2 Phá hủy kiến trúc
Icon Tools Pitchfork Chĩa200 lần dùng17Science Machine Twigsx2 Flintx2 đào Đất
Icon Tools Razor Dao CạoScience Machine Twigsx2 Flintx2 Cạo Râu và Lông Bò Lai
Icon Survival Bug Net Lưới Côn Trùng 10% mỗi lần dùng30% mỗi lần vợt 4.25 Science Machine Twigsx4 Silkx2 Ropex1 Bắt Bọ
Icon Survival Fishing Rod Cần Câu 9 lần dùng 4.25 Science Machine Twigsx2 Silkx2 Câu cá
Icon Tools Luxury Axe Rìu Xa Xỉ400 lần dùng27.33Alchemy Engine Twigsx4 Gold Nuggetx2 Chặt cây
Icon Tools Opulent Pickaxe Cuốc Sang Trọng132 lần dùng27.2Alchemy Engine Twigsx4 Gold Nuggetx2 Khai thác đá
Icon Tools Regal Shovel Xẻng Vương Giả100 lần dùng17Alchemy Engine Twigsx4 Gold Nuggetx2 Dùng để đào
Ancient Pseudoscience Station PickSlashAxe Rìu/Cuốc 134-400 30.6 Ancient Pseudoscience Station Luxury Axex1 Opulent Pickaxex1 Thulecitex2 Chặt và Khai thác

All items (17)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.