FANDOM


Trang này bao gồm danh sách các Vật Dụng rớt từ Mob trực tiếp (như là chiến lợi phẩm) hay gián tiếp (chẳng hạn như dùng một công cụ để lấy được).

All items (150)

B
C
D
G
H
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
Đ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.