FANDOM


Đây là trang bao gồm những vật có thể hồi sinh người chơi.

Hình phạt khi hồi sinhSửa đổi

  • HealthMeter còn 50
  • HungerMeter = 2/3 sức đói tối đa
  • SanityMeter = 1/2 tinh thần tối đa
  • Ô trống vào lúc bạn chết
Wilson Resurrection

Wilson hồi sinh với Bùa Phục Sinh

All items (5)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.