FANDOM


Perishables là những vật dễ bị hư và biến thành Thối hoặc Trứng Thối sau một số ngày.Bao gồm Lương Thực, thậm chí trang bị, hư hỏng là điều tất yếu chỉ có thể giảm tốc độ bằng cách đặt trong Tủ Lạnh. Chú ý là Tủ Lạnh chỉ chứa Lương Thực. Thông thường thì Mùa Đông làm giảm tốc độ hỏng còn Mùa Hè thì tăng

All items (101)

B
C
D
G
H
K
L
M
N
Q
R
S
T
V
X
Đ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.