Là những vật không thể bị người đốt cháy bằng Đuốc hay  thứ tương tự

Một số đồ và các cấu trúc có thể cháy trong Reign of Giants DLC. Nó vẫn có trong trang này, nhưng dễ cháy trong Reign of Giants DLC được đánh dấu bằng cả hai thẻ.

All items (248)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.