FANDOMIcon Bottle Exchange

Biểu tượng thẻ.

Thẻ Đổi Chai ( Bottle Exchange ) là một Thẻ độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật She Sells Sea Shells. Có thể truy cập khi đứng gần Cua Ẩn Sĩ.

Vật Phẩm và Cấu Trúc có thể chế tạo Sửa đổi

Các vật phẩm và cấu trúc có thể chế tạo trong Thẻ Đổi Chai:

Lưu ý: Tùy thuộc vào mức độ tình bạn với Cua Ẩn Sĩ, các vật phẩm có thể đồi được sẽ dần được mở khóa thêm. Xem tại Trao đổi chai.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.