FANDOM

Kentawe

biệt danh Khoa

Bảo quản viên Điều phối viên nội dung
  • Tôi sống tại Ho Chi Minh
  • Tôi sinh ngày tháng 3 2
  • Nghề nghiệp của tôi là Sinh viên
  • Tôi là Nam