FANDOM


Tường Vật Dụng nhân tạo và Kiến Trúc giúp ngăn người chơiMobs. Tường được làm từ các vật liệu khác nhau có Máu tối đa khác nhau và tùy thuộc vào vật liệu, tường có thể là dễ cháy. Các bức tường có thể được tạo ra từ Cỏ, Ván Ép, ĐáThulecite. Shipwrecked DLC thêm các bức tường làm từ Đá Vôi. Hamlet DLC thêm Tường Cổ, không thể chế tạo được. Gió Lớn cũng được thêm vào trong các DLC này, có thể làm hỏng một số bức tường. Don't Starve Together cũng thêm Tường Đá Mặt Trăng, thể hiện hành vi đặc biệt liên quan đến hành động của người chơi.


Tường Cỏ Sửa đổi

Wilson Portrait
This seems like a bad idea.

Wilson

Willow Portrait
Hmmm. I wonder if these will burn.

Willow

Wolfgang Portrait
Scratchy straws!

Wolfgang

Wendy Portrait
Their defensive value is questionable.

Wendy

WX-78 Portrait
NOT VERY GOOD DEFENSES

WX-78

Wickerbottom Portrait
Hay bales.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I could sneeze it over.

Woodie

Waxwell Portrait
Pocket-sized wall pieces. Yup.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Not terribly heavy.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Perhaps my föes will get löst in this hay.

Wigfrid

Webber Portrait
Some grass tied together.

Webber

Walani Portrait
Better than no wall...

Walani

Warly Portrait
Hay look, a wall!

Warly

Woodlegs Portrait
Hope there arrr'nt any wild horses about.

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS FOR WALL

Wilba

Wormwood Portrait
Hi, friends!

Wormwood

Wheeler Portrait
Swell. Nothing more durable than a wall of grass.

Wheeler

Winona Portrait
It's just a hay bale, really.

Winona

Wortox Portrait
It's of no use there on the ground.

Wortox

Wurt Portrait
Will huff and puff and blow wall down!

Wurt

Tường Cỏ là loại yếu nhất trong bốn loại tường, Vật phẩm có thể chế tạo và Kiến trúc có thể triển khai để ngăn chặn chuyển động của người chơi và Mob. Sau khi được xây dựng, nó có thể được sửa chữa hoặc nâng cấp lên tầng thứ hai bằng một mảnh Tường Cỏ khác hoặc đủ Cỏ Cắt. Nó có thể bị tấn công và phá hủy, để lại một Tường Cỏ bị phá hủy. Búa khi bức tường sẽ sinh ra hai Cỏ Cắt từ tầng thứ hai và một Cỏ Cắt từ các tầng khác. Nó có tối đa 100 máu và 50 máu khi được chế tạo lần đầu tiên trước khi nâng cấp. Bức tường cỏ rất dễ cháy và chúng ta nên thận trọng khi chiến đấu Chó Săn Đỏ ở gần nó, hoặc trong Reign Of Giants Mùa Hè. Nếu bị đốt cháy, nó sẽ thả một Tro.

Trong DLC Shipwrecked, Gió Lớn có thể ăn mòn và phá hủy Tường Cỏ.

Tường Gỗ Sửa đổi

Wilson Portrait
Pickets!

Wilson

Willow Portrait
I hate hiding.

Willow

Wolfgang Portrait
Pokey sticks!

Wolfgang

Wendy Portrait
Bundled logs.

Wendy

WX-78 Portrait
WOODEN DEFENSES

WX-78

Wickerbottom Portrait
Deployable pickets.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I like the look of that!

Woodie

Waxwell Portrait
Pocket-sized wall pieces. Yup.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Segment of a wall made from boards and rope.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
A mediöcre förtificatiön.

Wigfrid

Webber Portrait
They won't keep us safe if we keep holding them.

Webber

Walani Portrait
Knock on wood this keeps stuff out.

Walani

Warly Portrait
Delivers a rather wooden performance as a wall.

Warly

Woodlegs Portrait
Walls arrr fer land and land be fer lubbers.

Woodlegs

Wilba Portrait
TIS FOR WALL

Wilba

Wormwood Portrait
Friends!

Wormwood

Wheeler Portrait
A fence should be in the ground. That's 'Fence Building 101'.

Wheeler

Winona Portrait
Assembly time.

Winona

Wortox Portrait
It's of no use there on the ground.

Wortox

Wurt Portrait
Would look nice with some Pig heads.

Wurt

Tường gỗ là loại mạnh thứ ba trong bốn loại tường, Vật phẩm có thể chế tạo và Kiến trúc ngăn chặn chuyển động của người chơi và Mob. Sau khi được xây dựng, nó có thể được sửa chữa hoặc nâng cấp lên tầng thứ hai bằng một mảnh Tường gỗ khác hoặc đủ Cành Cây, Gỗ hoặc Ván Ép. Nó có thể bị tấn công và phá hủy, để lại một Bức tường gỗ bị phá hủy. Nó cũng rất dễ cháy, vì vậy các biện pháp nên được thực hiện khi chiến đấu với Chó Săn Đỏ, hoặc trong Mùa hè Reign Of Giants. Sử dụng Búa lên tường sẽ mang lại một Gỗ từ cấp một và hai Gỗ từ cấp ba. Nó có tối đa 200 máu và bắt đầu với 100 máu khi được chế tạo lần đầu tiên trước khi được nâng cấp.

Trong DLC Shipwrecked, Gió Lớn có thể làm xói mòn và phá hủy Tường Gỗ.

Tường Đá Sửa đổi

Wilson Portrait
They make me feel so safe.

Wilson

Willow Portrait
These are surprisingly heavy.

Willow

Wolfgang Portrait
Piles of rocks!

Wolfgang

Wendy Portrait
These won't protect from the demons within.

Wendy

WX-78 Portrait
STONE DEFENSES

WX-78

Wickerbottom Portrait
Tôi không chắc tại sao tôi có thể mang nhiều thứ như vậy.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Safe and secure, eh?

Woodie

Waxwell Portrait
Pocket-sized wall pieces. Yup.

Maxwell

Wagstaff Portrait
It would be more useful if it were placed on the ground.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
A sturdy wall, fashiöned fröm the earth.

Wigfrid

Webber Portrait
These should come in handy.

Webber

Walani Portrait
Seems strong...

Walani

Warly Portrait
I feel secure behind this.

Warly

Woodlegs Portrait
Stone wall fer all yer land concerns.

Woodlegs

Wilba Portrait
TIS FOR WALL

Wilba

Wormwood Portrait
For the ground

Wormwood

Wheeler Portrait
You know this would be a lot more useful on the ground.

Wheeler

Winona Portrait
Assembly time.

Winona

Wortox Portrait
It's of no use there on the ground.

Wortox

Wurt Portrait
Look good, florp!

Wurt

Tường Đá Là loại tường chắc thứ hai trong bốn loại tường, chỉ sau Tường Thulecite. Nó được chế tạo như một Vật phẩm và được triển khai như một Kiến trúc ngăn chặn sự di chuyển của cả sinh vật và Nhân Vật. Tường đá cấp 1 được xây dựng ở tầng cấp 2 nhưng có thể được sửa chữa (nâng cấp) thành tầng cấp 3 hoặc cấp 4 khi thêm mảnh Tường Đá hoặc thêm đủ Đá hoặc Đá Mài. Nó có thể bị tấn công để giảm nó xuống cấp 1 và sau đó bị phá hủy, để lại một Bức Tường Đá hỏng. Đập tường sẽ mang lại hai Đá từ tầng thứ tư và một Đá từ các tầng khác. Nó có 200 máu khi được chế tạo lần đầu tiên và tối đa 400 máu.

Trong sửa chữa, thêm 1 đá tạo ra ít máu hơn so với 1 mảnh Tường Đá. Mà 6 đá đã tạo 6 mảnh tường đá nên dùng đá nâng cấp trực tiếp không hiệu quả. Tương tự như vậy dùng đá cắt cũng tốn hơn. Hơn nữa, chi phí để nâng cấp tối đa một tường đá hỏng cao hơn phá tường bằng búa rồi bắt đầu xây mới. Khi chúng bị phá hủy hoàn toàn cần từ 8 tới 9 mảnh tường để hoàn toàn nâng cấp xong tường đá, phụ thuộc vào cách sửa chữa.

Tường Thulecite Sửa đổi

Wilson Portrait
A solid piece of history.

Wilson

Willow Portrait
Will they fit in my pockets?

Willow

Wolfgang Portrait
Stack of old rocks!

Wolfgang

Wendy Portrait
Are the very stones haunted?

Wendy

WX-78 Portrait
POCKET STONER DEFENSE

WX-78

Wickerbottom Portrait
My pockets must be bigger on the inside.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Heh, stoned again eh?

Woodie

Waxwell Portrait
An ancient wall.

Maxwell

Wagstaff Portrait
A wall segment made from the endemic technology.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Önly the finest barriers för my fört.

Wigfrid

Webber Portrait
Wow, these are really heavy.

Webber

Walani Portrait
Ruins wall. Kinda at odds, no?

Walani

Warly Portrait
The stories these tell... fascinating...

Warly

Woodlegs Portrait
Ancient walls ta protect precious treasure.

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS FOR WALL

Wilba

Wormwood Portrait
For the ground

Wormwood

Wheeler Portrait
Better not drop this on my toe.

Wheeler

Winona Portrait
If I break it, I'll get to build it again.

Winona

Wortox Portrait
It's of no use there on the ground.

Wortox

Wurt Portrait
How look so old already, flort?

Wurt

Tường Thulecite là loại tường chắc nhất trong số các loại tường, có 500 máu khi mới xây dựng và máu tối đa là 800 khi được nâng cấp hết. Nó có thể được chế tạo bằng cách sử dụng Đài Giả Khoa Cổ Đại từ 1 Thulecite. Khi phá bằng Búa, nó tạo ra Mảnh Thulecite. Một bức tường Thulecite có thể được đặt xuống để chặn đường đi của cả sinh vật và người chơi. Khi mới dựng nó đã ở cấp 3. Có thể nâng thêm 2 cấp nữa bằng Mảnh Thulecite hoặc Thulecite. Khi phá hủy, tường cấp 5 tạo ra 2 Mảnh Thulecite, trong khi các cấp còn lại chỉ tạo ra 1. Do đó nếu người chơi không nâng cấp tường cấp 3 rồi để nó bị phá hủy, tốt hơn là đập nó ra và thay thế cái khác thay vì sửa chữa.

Tường Thulecite cũng được tìm thấy tự nhiên ở Tàn Tích, đôi khi xung quanh Quản Thần Cổ ĐạiMáy Đồng Hồ Hỏng.


Shipwrecked icon Tường Đá VôiSửa đổi

Wilson Portrait
These would do more good if I placed them.

Wilson

Willow Portrait
You don't look like you would burn easily.

Willow

Wolfgang Portrait
I will make strong wall.

Wolfgang

Wendy Portrait
A wall made of living coral... No longer.

Wendy

WX-78 Portrait
ROUGH STONE DEFENSES

WX-78

Wickerbottom Portrait
For limestone construction.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Why build walls when we could build bridges?

Woodie

Waxwell Portrait
Where should I begin building my fortress?

Maxwell

Wagstaff Portrait
It's of more use when it is on the ground.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Will yöu stand with me?

Wigfrid

Webber Portrait
Why is it called limestone? It's not even green.

Webber

Walani Portrait
Now THIS is a wall!

Walani

Warly Portrait
Citrus-infused walls!

Warly

Woodlegs Portrait
Walls make me feel cagey.

Woodlegs

Wilba Portrait
WILBA NEEDS BUILD'D IT

Wilba

Wormwood Portrait
Should put this somewhere

Wormwood

Wheeler Portrait
As much as I love carrying this around, I think it would be better on the ground.

Wheeler

Tường Đá Vôi là một loại tường nằm độc quyền dành cho Shipwrecked DLC. Nó yêu cầu 2 Đá Vôi 1 Máy Khoa Học để nguyên mẫu và sẽ nhận được 6 mảng tường. Nó chắc hơn Tường Đá một chút với 500 máu tối đa. Khi đập bằng Búa, nó sẽ rớt ra một hoặc hai mảnh San Hô tùy theo máu của nó. Chúng không thể được sửa chữa bằng Đá Vôi hoặc San Hô.


Shipwrecked icon Tường Đá BiểnSửa đổi

Wilson Portrait
I have to build it in the water.

Wilson

Willow Portrait
I could put it down, I guess.

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang will build sea wall!

Wolfgang

Wendy Portrait
It would be more useful if I placed it.

Wendy

WX-78 Portrait
SEA WALL MATERIAL

WX-78

Wickerbottom Portrait
Ready for placement.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Just plop'r down wherever.

Woodie

Waxwell Portrait
I suppose I could place this on the water.

Maxwell

Wagstaff Portrait
A strong wall. But more effective on the ground.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Tö build battle förtificatiöns.

Wigfrid

Webber Portrait
We could put this down on the water.

Webber

Walani Portrait
I still have to like... build it.

Walani

Warly Portrait
I could probably place this at sea without issue.

Warly

Woodlegs Portrait
A wall t'be.

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS A WALL

Wilba

Wormwood Portrait
Wall. Strong wall

Wormwood

Wheeler Portrait
I'm no architect, but I know this works better on the ground.

Wheeler

Tường Đá Biển là một loại tường độc quyền dành cho Shipwrecked DLC. Nó yêu cầu 2 Đá Vôi, 4 Rong Biển để chế tạo và 1 Máy Khoa Học để nguyên mẫu và sẽ nhận được 6 mảng tường. Những bức tường này chỉ có thể đặt trên Biển. Khi đập bằng Búa, Tường Đá Biển sẽ rơi ra 1 hoặc 2 mảnh San Hô tùy theo máu của nó. Chúng không thể sửa bằng Đá Vôi hay San Hô.


Hamlet icon Tường Cổ ĐạiSửa đổi

Wilson Portrait
It's an old wall.

Wilson

Willow Portrait
Some old wall.

Willow

Wolfgang Portrait
Is broken.

Wolfgang

Wendy Portrait
A wall.

Wendy

WX-78 Portrait
BUILDING UNIT

WX-78

Wickerbottom Portrait
I should like to study this if I had more time.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Huh. Wonder what that's all aboot.

Woodie

Waxwell Portrait
It's a wall. Let's not get too excited.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Oh, if only I could read those ruins! So much knowledge to learn!

Wagstaff

Wigfrid Portrait
A wall.

Wigfrid

Webber Portrait
Neat.

Webber

Walani Portrait
A old wall.

Walani

Warly Portrait
A sturdy enough wall.

Warly

Woodlegs Portrait
A wall.

Woodlegs

Wilba Portrait
HATH OLD PIG MARKS 'PON IT

Wilba

Wormwood Portrait
Wall

Wormwood

Wheeler Portrait
Looks like it's been wallpapered.

Wheeler

Tường Cổ Đại là một loại tường độc quyền dành cho Hamlet DLC. Chúng chỉ có thể tìm thấy ở gần Suối Nguồn Tươi Trẻ và ở khu vực khởi đầu của Wormwood. Khi đập bằng Búa, nó sẽ rớt ra một hoặc hai Đá tùy theo lượng máu của nó. Chúng không thể chế tạo nhưng có thể dùng Đá để sửa lại.


Don't Starve Together icon Tường Đá Mặt Trăng Sửa đổi

Wilson Portrait
Spacey and smooth!

Wilson

Willow Portrait
Safe for now.

Willow

Wolfgang Portrait
Rock of moon protects Wolfgang.

Wolfgang

Wendy Portrait
The moon... she whispers promises of protection to me.

Wendy

WX-78 Portrait
WELCOME TO THE WX-78 MOONBASE

WX-78

Wickerbottom Portrait
A job well done.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Looks nice'n'sturdy.

Woodie

Waxwell Portrait
I like to build walls between myself and the world.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Incredibly stable. But I question it is from the earth's satellite.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Whölly impregnable, a wörthy förtificatiön!

Wigfrid

Webber Portrait
We feel safe behind this wall... it makes us sleepy...

Webber

Warly Portrait
I do kind of wish it was made of cheese."

Warly

Wilba Portrait
IT BE NAUGHT LIKE INCONSIST'NT MOON

Wilba

Wormwood Portrait
Hard

Wormwood

Winona Portrait
It's already been built. Sigh.

Winona

Wortox Portrait
To keep you out, or keep me in?

Wortox

Wurt Portrait
Moon wall!

Wurt

Tường Đá Mặt Trăng là kiến trúc độc quyền trong Don't Starve Together. Với tối đa 600, máu của Tường Đá Mặt Trăng nằm giữa các bức Tường Đá và Thulecite.

Không giống như hầu hết các bức tường khác, chúng được xây dựng từ các Đá Mặt Trăng chưa tinh chế, có giá 3 mỗi bức. Vì búa hoặc đập vỡ một đoạn ở mức 50% máu sẽ chỉ làm rơi 1 tảng đá mặt trăng, không thể xây dựng lại các bức tường mà không tốn chi phí cho nguyên liệu thô, như đối với các bức tường Đá và Thulecite. Cũng sẽ kinh tế hơn khi sửa chữa / xây dựng những bức tường này bằng Đá Mặt Trăng (40 HP mỗi đá, 120 cho 3 đá), thay vì các mảnh tường (100 HP mỗi vật phẩm).

Tường Đá Mặt Trăng cung cấp 2 đặc quyền, ảnh hưởng đến cách người chơi có thể đập và tấn công chúng.

Phải mất 25 lượt đánh để phá nát mỗi phân đoạn bằng Búa, so với 3 lần đập cho tất cả các bức tường khác. Với một cây búa hoàn toàn mới, chỉ có 3 mảnh của Tường Đá Mặt Trăng có thể được giải mã trước khi nó bị vỡ. Bởi vì điều này, chúng cung cấp tốt hơn một bức tường cho người chơi. Khi bị tấn công bởi người chơi, bức tường chỉ nhận 75% lượng sát thương của người chơi. Thiệt hại lấy từ mob không bị ảnh hưởng.


Placeholder Bên lề Sửa đổi

Moonrock Wall old

Old Moonrock Wall icon.

  • Trước khi đưa vào chính thức, Tường Thulecite có màu xám thay vì màu vàng hiện tại.
  • Do 1 Thulecite tạo được 6 Tường Thulectie và mỗi Tường lại tạo ra Mảnh Thulecite khi bị phá bằng búa, người chơi có thể dựng tường, phá hủy nó khi cần thiết rồi tạo lại Thulecite như ban đầu miễn làm sao để tường riêng ra và không kết hợp chúng.
  • Trước bản cập nhật Moderately Friendly, có thể dùng các vật hồi máu để nâng cấp Tường, ví dụ như bằng Băng Gạc Mật Ong.
  • Câu nói của Maxwell về bức tường chỉ ra điểm hư cấu khi có thể đựng được các bức tường lớn như vậy vào trong túi.
  • Với một búa mới, cần 3 mảnh trăng tường đá để có thể phá hủy trước khi nó vỡ.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi


Vật Dụng Khả Chế
Công Cụ Rìu (Rìu Xa Xỉ) • Cuốc (Cuốc Sang Trọng) • Xẻng (Xẻng Vương Giả) • ChĩaBúaDao Cạo
Nguồn Sáng Lửa TrạiLò LửaĐuốcMũ Thợ MỏĐèn Bí NgôĐèn LồngReign of Giants icon Lửa Thu NhiệtLò Thu NhiệtKính Chuột ChũiDon't Starve Together icon Bật Lửa của Willow
Sinh Tồn BẫyBẫy ChimLa BànBa LôCặp Da LợnĐá NhiệtThuốc Cầm MáuBăng Gạc Mật OngChiếu RơmChiếu LôngLềuLưới Côn TrùngCần CâuReign of Giants icon Lọng Kiều DiễmQuạt Cao CấpTúi Cách NhiệtNhà Chái Ngủ TrưaDon't Starve Together icon Tim Mách LẻoĐạn Tăng LựcBóng NướcQuạt XoayBernie
Lương Thực Ruộng Cơ BảnRuộng Cải TiếnThùng OngGiá PhơiNồi HầmTủ LạnhReign of Giants icon Xô Bón Phân
Khoa Học Máy Khoa HọcMáy Luyện KimCột BóiNhiệt KếVũ KếThuốc NổCột Thu LôiReign of Giants icon Máy Ném TuyếtDoodad Điện
Chiến Đấu GiáoChày ThịtGiáp CỏGiáp GỗGiáp Cẩm ThạchNón Bầu DụcTiêu MêTiêu LửaTiêu ThổiBoomerangBom OngBẫy RăngReign of Giants icon Nón Chiến BinhGiáo ChiếnSao MaiĐau Thời TiếtGiáp Đánh Vảy
Kiến Trúc RươngBảng HiệuTường RơmTường GỗTường ĐáNhà LợnChòi ThỏLồng ChimĐường Đá CuộiSàn GỗNền CaroThảm TrảiChậu Dương XỉReign of Giants icon Rương Đóng VảyTrứng NhệnDon't Starve Together icon Bảng Chỉ HướngTường Đá Mặt TrăngGạch Đóng Vảy
Tinh Chế Dây ThừngVán ÉpĐá MàiGiấy CóiNhiên Liệu Ác MộngNgọc TímDon't Starve Together icon Lông Dày
Ma Thuật Bù Nhìn ThịtMũ Ảo ThuậtTay Máy Bóng TốiSáo Thần PanNgười Hát RongĐèn Chong ĐêmGiáp Bóng TốiGươm ĐenGậy DơiBùa Phục SinhBùa LạnhBùa Ác MộngGậy LửaGậy BăngGậy Dịch ChuyểnTâm Dịch ChuyểnThắt Lưng Tuyệt ThựcReign of Giants icon Chuông CổDon't Starve Together icon Bông Hoa của Abigail
Trang Phục Cuộn Kim KhâuVòng HoaChụp Tai Lông ThỏNón RơmMũ Sừng BòMũ Chăn OngMũ Lông ChimMũ Bụi CâyMũ Mùa ĐôngNón Chóp CaoGậy Đi BộVest Bảnh BaoVest Mát MẻVest PhùngReign of Giants icon Dưa Thời TrangKhối BăngVest Mát Mùa HèSơ Mi HoaMũ Da MèoÁo MưaMũ MưaVest Gấu Ngủ ĐôngÔ Mắt
Sách Birds of the WorldApplied HorticultureSleepytime StoriesThe End is Nigh!On Tentacles
Cổ Xưa ThuleciteTường ThuleciteHuy Chương ThuleciteBùa Lười BiếngBùa Phát QuangBùa Kết CấuGậy BiếngGậy Gọi SaoGậy Giải Cấu TrúcRìu/CuốcVương Miện ThuleciteGiáp ThuleciteChùy ThulecitePháo Mắt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.