FANDOMTài Sản Bị Đắm (Underwater Salvageable) là một đối tượng độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật Return of Them.

Tài Sản Bị Đắm xuất hiện khi một đối tượng nặng chìm xuống dưới Biển. Đối tượng nặng là Quân Cờ, Cẩm Thạch Khả Nghi, Mảnh Ghép Thiên Thể, Cống Vật Thiên Thể, Đá Lở, Đùm VỏRương Đắm.

Một Tời Trục Vớt có thể dùng để thu thập đối tượng bị đắm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.