FANDOM


Living building material!

–Wilson

Coral là khoáng sản trong Shipwrecked DLC. Nó có thu được sau khi khai thác Rạn San Hô.. Nó cũng thường thu được khi sử dụng một Lưới Rà trên biển.

Icon Tools UsageSửa đổi

Inventory slot backgroundCoral

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundLimestone

×1

Inventory slot backgroundVenom Gland

×1

Inventory slot background Seaweed

×3

Inventory slot backgroundCoral

×2

Science MachineInventory slot backgroundAnti Venom

×1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.