Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Is junk, I think.

–Wolfgang

Phục Sức(Trinkets) là một nhóm Vật Phẩm có thể được tìm thấy bằng nhiều cách khác nhau như đào Mộ bằng Xẻng, nhặt Cỏ Lăn, kết bạn với Mèo Trúc, buôn bán cá với Vua Người Cá, Câu cá trong Ốc Đảo hoặc trục vớt Bùn Biển.

Cách sử dụng duy nhất cho Phục Sức trong Don't Starve là được trao đổi cho Vua LợnYaarctopus để đổi lấy Vàng Thỏi và để trang trí .

Trong Don't Starve Together, các món đồ Phục sức cũng có thể được trao đổi với Kiến Sư Tử vào Mùa hè để lấy Đá Sa Mạc. Một số đồ Phục Sức có công dụng đặc biệt như Xô Cát có thể được trao đổi cho Kiến Sư Tử để đổi lấy Bản Thảo lấy Tên Đào Tẩu Lười Biếng, đồ Phục Sức Quân Mã, Quân Tượng và Quân Xe có thể được trao đổi cho Vua Heo để đổi lấy Bản Thảo hình tương ứng của chúng và Nút Cao Su Cứng và Nĩa Cong có thể được sử dụng trong cần câu cá biển làm phao và mồi tương ứng.

Ball and Cup.png Bóng và Cúp

Wendy Portrait.png
Just a simple game.

Wendy

Bóng và Cúp (Ball and Cup) có 4,17% khả năng được tìm thấy khi đào mộ. Cup-and-ball đề cập đến đồ chơi trẻ em truyền thống trong đó người chơi cố gắng bắt bóng, có một cái cốc nhỏ hoặc lỗ thông qua tay cầm của đồ chơi. Nó có thể được đổi cho Vua Lợn lấy 4 Vàng Thỏi.

Khi được trao cho Kiến Sư Tử như một sự tôn vinh, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Bóng và Cúp có thể được spawn trong game với mã "trinket_7".

Ball and Cup.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Ball and Cup.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×9

Shipwrecked icon.png
Ball and Cup.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Ball and Cup.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Dessicated Tentacle.png Xúc Tua Sấy Khô

Wurt Portrait.png
Hee-hee, it dead.

Wurt

Xúc Tua Sấy Khô (Dessicated Tentacle) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nó có thể được trao đổi cho Vua Lợn lấy 8 Vàng Thỏi, bằng với Nút Cao Su Cứng.

Trong Don't Starve Together, có thể nhận được Xúc Tua Sấy Khô bằng cách giao dịch với Vua Người Cá để đổi lấy Phẩm Cá.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,99 ngày.

Xúc Tua Sấy Khô có thể được spawn trong game với mã "trinket_12".

Dessicated Tentacle.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×8

Dessicated Tentacle.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×12

Shipwrecked icon.png
Dessicated Tentacle.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Dessicated Tentacle.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Fake Kazoo.png Kèn Kazoo

Wickerbottom Portrait.png
A fake membranophone.

Wickerbottom

Kèn Kazoo(Fake Kazoo) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Không giống như Sáo Thần Pan, Kèn Kazoo không thể thổi được. Nó có thể được trao đổi cho Vua lợn lấy 6 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Kèn Kazoo có thể được spawn trong game với mã "trinket_2".

Fake Kazoo.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×6

Fake Kazoo.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×11

Shipwrecked icon.png
Fake Kazoo.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Fake Kazoo.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Frazzled Wires.png Dây Điện Mòn

Walter Portrait.png
Uh oh, did the robot drop these?

Walter

Dây Điện Mòn(Frazzled Wires) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Các Dây Điện Mòn không thể dẫn Sét hoặc kết nối với Cột Thu Lôi. Chúng cũng có thể là kết quả của búa đập Máy Đồng Hồ Hỏng. Chúng có thể được trao đổi cho Vua lợn lấy 5 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Dây Điện Mòn có thể được spawn trong game với mã "trinket_6".

Frazzled Wires.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×5

Frazzled Wires.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×10

Shipwrecked icon.png
Frazzled Wires.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Frazzled Wires.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Gnome.pngGnome2.png Quỷ Lùn

Wigfrid Portrait.png
A peculiar small man.

Wigfrid

Quỷ Lùn(Gnome) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nó có thể được tìm thấy bên ngoài Mộ ở Đồ Hộp. Nó có 1% cơ hội rơi từ Kén Khỉ Hang hoặc Chòi Khỉ Tiền Sử trong DLC Shipwrecked.

Nó có thể được trao đổi cho Vua lợn được 5 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Quỷ Lùn có thể được spawn trong game với mã "trinket_4".

Trong Don't Starve Together, có một biến thể nữ của loài Quỷ Lùn. Nó có một diện mạo khác và Mã Prefab "trinket_13" , nhưng hoàn toàn giống với Quỷ Lùn thông thường. Quỷ Lùn có thể nhận được bằng cách giao dịch với Vua Người Cá để đổi lấy Phẩm Cá.

Gnome.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×5

Gnome.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×10

Shipwrecked icon.png
Gnome.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Gnome.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Gord's Knot.png Nút Thắt Gord

Wilson Portrait.png
The knot is stuck. Forever.

Wilson

Nút Thắt Của Gord(Gord's Knot) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nút Thắt Của Gord là một tham chiếu đến câu chuyện trong đó Alexander Đại đế từng nói ai giải được bài toán hóc búa là gỡ được Nút Thắt Của Gordian và mở được hàm ngựa sẽ là bá chủ cả Châu Á. Alexander Đại Đế đã cắt Nút Thắt bằng dao, rồi sau đó làm chủ cả vùng Tiểu Á, trước khi bị quân đội làm phản. Đây là điển hình về cách giải quyết vấn đề phức tạp bằng biện pháp đơn giản bằng cách nghĩ rộng bao quát.

Nó có thể được đổi cho Vua lợn lấy 4 Vàng Thỏi.

In Don't Starve Together, Nút Thắt Của Gord có thể kiếm được bằng cách giao dịch với Vua Người Cá để đổi lấy Phẩm Cá.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Nút Thắt Của Gord có thể được spawn trong game với mã "trinket_3".

Gord's Knot.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Gord's Knot.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×9

Shipwrecked icon.png
Gord's Knot.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Gord's Knot.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Hardened Rubber Bung.png Nút Cao Su Cứng

Webber Portrait.png
We could take a bath if only we had a tub.

Webber

Nút Cao Su Cứng(Hardened Rubber Bung) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nó thường được gọi là Nút Bồn. Nó có thể được trao đổi cho Vua Lợn lấy 8 Vàng Thỏi. Chỉ một Xúc Tua Sấy Khô mới có thể đổi được 8 Vàng bằng với ố Vàng mà Vua Lợn đưa ra để đổi lấy Nút Cao Su Cứng.

Nó cũng có thể hoạt động như một Phao Câu Cá cho Cần Câu Biển, khiến nó trở thành món đồ Phục sức duy nhất có công dụng (ngoại trừ nhận được Vàng Thỏi, Đồng Vàng hoặc oincs bằng cách giao dịch).

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,99 ngày.

Nút Cao Su Cứng có thể được spawn trong game với mã "trinket_8".

Hardened Rubber Bung.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×8

Hardened Rubber Bung.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×12

Shipwrecked icon.png
Hardened Rubber Bung.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Hardened Rubber Bung.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Lying Robot.png Robot Lười

WX-78 Portrait.png
HIS NAME IS HAL. HE IS MY FRIEND.

WX-78

Robot Lười(Lying Robot) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Phần "Nói dối - Lying" trong tên của nó có thể ám chỉ câu chuyện "Liar!" của Isaac Asimov.

Trao đổi với Vua Lợn được 5 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Robot Lười có thể được spawn trong game với mã "trinket_11".

Lying Robot.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×5

Lying Robot.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×10

Shipwrecked icon.png
Lying Robot.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Lying Robot.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Melty Marbles.png Bi Nóng Chảy

Wilson Portrait.png
They are all melted together.

Wilson

Bi Nóng Chảy(Melty Marbles) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nó cũng có thể kiếm được bằng cách dùng búa đập Máy Đồng Hồ Hỏng. Có thể được đổi cho Vua lợn lấy 4 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Walter có thể sử dụng Bi Nóng Chảy như Đạn Cao Su cho Súng Cao Su của anh ấy, gây 59,5 sát thương.

Bi Nóng Chảy có thể được spawn trong game với mã "trinket_1".

Melty Marbles.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Melty Marbles.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×9

Shipwrecked icon.png
Melty Marbles.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Melty Marbles.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Mismatched Buttons.png Nút Áo Thừa

Webber Portrait.png
None of them match!

Webber

Nút Áo Thừa(Mismatched Buttons) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Chúng có thể được trao đổi cho Vua lợn lấy 7 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.99 ngày.

Nút Áo Thừa có thể được spawn trong game với mã "trinket_9".

Mismatched Buttons.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×7

Mismatched Buttons.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×12

Shipwrecked icon.png
Mismatched Buttons.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Mismatched Buttons.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Old Boot.png Old Boot

Woodlegs Portrait.png
Boot-y!

Woodlegs

Ủng Cũ(Old Boot) có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 4 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 5 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Ủng Cũ có thể được sinh ra trong trò chơi bằng mã "sunken_boat_trinket_5".

Trong Shipwrecked DLC, nó có thể đánh bắt bằng Lưới Rà, nó còn được gọi là "trinket_17" trong file game.

Bộ Phục sức này không có trong Don't Starve Together.

Trong Hamlet DLC, Ủng Cũ có thể sinh sản trong một Trại Cướp Bí Mật.

Old Boot.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Old Boot.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×5

Shipwrecked icon.png
Old Boot.png
Pig King Icon.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Sea Worther.png Ăng-ten Biển

Walani Portrait.png
So how much is the sea worth?

Walani

Ăng-ten Biển (Sea Worther) có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu hoặc đập Tàu Đắm bằng búa. Nó có thể được trao đổi cho Vua Lợn để lấy một Vàng Thỏi. Khi được tặng Ăng-ten Biển, Wolly sẽ thả một Ngọc Tím Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Ăng-ten Biển có thể được spawn trong game với mã "sunken_boat_trinket_4".

Bộ Phục sức này không có trong Don't Starve Together.

Sea Worther.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Sea Worther.png
Nightmare Fuel.png

×4

Living Log.png

×4

Shadow Manipulator.png
Seaworthy.png
Chỉ khả dụng với thế giới liên kết với Shipwrecked.
Sea Worther.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Second-hand Dentures.png Hàm Răng Giả Cũ

Woodie Portrait.png
Choppers for old folks.

Woodie

Hàm Răng Giả Cũ(Second-Hand Dentures) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ và có thể đổi với Vua Lợn lấy 2 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.33 ngày.

Hàm Răng Giả Cũ có thể được spawn trong game với mã "trinket_10".

Second-hand Dentures.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Second-hand Dentures.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×7

Shipwrecked icon.png
Second-hand Dentures.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Second-hand Dentures.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Sextant.png Kính Lục Phân

Wilson Portrait.png
I'm not sure what it is, but it makes me feel smarter!

Wilson

Kính Lục Phân (Sextant) có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 2 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 2 Ngọc Đỏ và 1 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Kính Lục Phân có thể được sinh ra trong trò chơi bằng mã "sunken_boat_trinket_1".

Trong Shipwrecked DLC, Phục Sức này được gọi là "trinket_20" trong tệp game.

Bộ Phục sức này không có trong Don't Starve Together.

Sextant.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Sextant.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×11

Shipwrecked icon.png
Sextant.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Soaked Candle.png Nến Ngấm Nước

Walani Portrait.png
A wet candle in a bottle. Mega-genius!

Walani

Nến Ngấm Nước (Soaked Candle) có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 7 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 7 Vàng Thỏi và 1 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Nến Ngấm Nước có thể được spawn trong game với mã "sunken_boat_trinket_3".

Trong DLC Shipwrecked thêm đồ Phục sức Nến Chai Rượu (xem bên dưới), trông hoàn toàn giống với Nến Ngấm Nước.

Bộ Phục sức này không có trong Don't Starve Together.

Soaked Candle.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×7

Soaked Candle.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Tiny Rocketship.png Tên Lửa Tí Hon

Wilson Portrait.png
Sadly, it's too small for me to escape on.

Wilson

Tên Lửa Tí Hon (Tiny Rocketship) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nó có vẻ như liên quan đến truyện tranh Destination Moon, vì nó trông giống hệt tên lửa trong truyện tranh, chỉ nhỏ hơn. Nó có thể được đổi cho Vua lợn lấy 4 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Tên Lửa Tí Hon có thể được spawn trong game với mã "trinket_5".

Tiny Rocketship.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Tiny Rocketship.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×9

Shipwrecked icon.png
Tiny Rocketship.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Tiny Rocketship.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Toy Boat.pngThuyền Đồ Chơi

Woodlegs Portrait.png
'Tis a mockery o'th'mighty vessels o'th'sea!

Woodlegs

Thuyền Đồ Chơi (Toy Boat) có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 2 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra Ngọc Lam và 2 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Thuyền Đồ Chơi có thể được spawn trong game với mã "sunken_boat_trinket_2".

Trong Shipwrecked DLC, Phục Sức này được gọi là "trinket_21" trong tệp game.

Phục sức này không có trong Don't Starve Together.

Toy Boat.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Toy Boat.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Toy Boat.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×8

Shipwrecked icon.png

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong DLC Reign of Giants, một số đồ phục sức nhất định có thể được tìm thấy trong Cây Cỏ Lăn hoặc nôn ra từ Mèo Trúc. Chúng cũng có thể được trao cho một Mèo Trúc để kết bạn với nó.

Chũi Trùng sẽ nhặt đồ Phục sức nếu đặt trên mặt đất, tuy nhiên chúng sẽ rơi ra khi bị giết.

Shipwrecked icon.png Shipwrecked

Trong DLC Shipwrecked, một số Phục sức đã được thay thế bằng các Phục sức khác.

Ancient Vase.png Bình Cổ

Wendy Portrait.png
A remnant of a civilization lost at sea.

Wendy

Bình Cổ (Ancient Vase) Có thể đánh bắt bằng Lưới Rà..

Nó có thể được spawn trong game với mã "trinket_18".

Ancient Vase.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×7

Ancient Vase.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×11

Ancient Vase.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Brain Cloud Pill.png Thuốc Điện Toán Não

Warly Portrait.png
An odd prescription.

Warly

Thuốc Điện Toán Não (Brain Cloud Pill) Tìm được trong Thùng Hơi Nước..

Nó có thể được spawn trong game với mã "trinket_19".

Brain Cloud Pill.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×6

Brain Cloud Pill.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×8

Brain Cloud Pill.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Broken AAC Device.png Thiết Bị AAC Hỏng

WX-78 Portrait.png
OF COURSE IT'S BROKEN, IT'S MISSING A DR356X001

WX-78

Trong thế giới tương thích Shipwrecked, Thiết Bị AAC Hỏng (Broken AAC Device) có cơ hội hiếm hoi được tìm thấy khi đào mộ. AAC là viết tắt của "Augmentative and Alternative Communication".

Thiết Bị AAC Hỏng có thể được spawn trong game với mã "trinket_23".

Broken AAC Device.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×10

Broken AAC Device.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×11

Broken AAC Device.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

License Plate.png Biển Số

Wilson Portrait.png
How did this get all the way out here?

Wilson

Biển Số (License Plate) có thể đánh bắt bằng Lưới Rà.

Có thể được spawn trong game với mã "trinket_16".

License Plate.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×7

License Plate.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×5

License Plate.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

One True Earring.png Bông Tai Chân Thật