FANDOM


Wilson Portrait
It's gotta be worth something.

Wilson, when examining an Oinc.

Willow Portrait
Some sort of weird coin.

Willow, when examining an Oinc.

Wolfgang Portrait
Wolfgang is stronger than little coin.

Wolfgang, when examining an Oinc.

Wendy Portrait
What use is wealth?

Wendy, when examining an Oinc.

WX-78 Portrait
CURRENCY

WX-78, when examining an Oinc.

Wickerbottom Portrait
I wish I could spend this on books.

Wickerbottom, when examining an Oinc.

Woodie Portrait
Looks valuable, eh?

Woodie, when examining an Oinc.

Waxwell Portrait
Petty change.

Maxwell, when examining an Oinc.

Wagstaff Portrait
Pig coinage of a single denomination.

Wagstaff, when examining an Oinc.

Wigfrid Portrait
Njörd bestöws a gift upön me this day.

Wigfrid, when examining an Oinc.

Webber Portrait
What can we buy with this?

Webber, when examining an Oinc.

Walani Portrait
Heads I take a nap, tails I go to bed.

Walani, when examining an Oinc.

Warly Portrait
I can purchase fresh groceries with this.

Warly, when examining an Oinc.

Woodlegs Portrait
Pieces o' Eight!

Woodlegs, when examining an Oinc.

Wilba Portrait
TIS SHINY THING O' SMALL MONEYS

Wilba, when examining an Oinc.

Wormwood Portrait
Twirly Tails like this

Wormwood, when examining an Oinc.

Wheeler Portrait
Good for buying projectiles. Or being projectiles.

Wheeler, when examining an Oinc.

Oinc là loại đơn vị tiền tệ sử dụng trong Hamlet DLC để mua sắm những Vật Dụng từ những Cửa Hàng Lợn. Người chơi có thể kiếm được Oinc thông qua việc trao đổi với những Lợn Thương Gia (xem trang chính để rõ về tỉ lệ trao đổi).

Ngời chơi cũng sẽ nhận được Oinc thông qua việc nhặt Phân trong thành phố, khi lợn làm rơi nó ở gần. Coi chừng khi nhặt Phân để Lợn ở cạnh đó thấy được. Sau khi đã trả tiền, hành động này cần thời gian hồi lại. Thời gian hồi này có thể được nhìn thấy, vì con lợn trả tiền cho người chơi sẽ không di chuyển cho đến khi thời gian hồi chiêu kết thúc. Khi lợn trả tiền di chuyển, người chơi có thể được trả tiền để nhặt một Phân khác.

Tenpiece Oinc Oinc Thập Xu Sửa đổi

Wilson Portrait
I'm rich!

Wilson, when examining a Tenpiece Oinc.

Willow Portrait
Maybe it's worth something?

Willow, when examining a Tenpiece Oinc.

Wolfgang Portrait
Wolfgang like coin.

Wolfgang, when examining a Tenpiece Oinc.

Wendy Portrait
There are no riches in death.

Wendy, when examining a Tenpiece Oinc.

WX-78 Portrait
I HAVE ACQUIRED FINANCIAL STABILITY

WX-78, when examining a Tenpiece Oinc.

Wickerbottom Portrait
I could spend this on a lot of books.

Wickerbottom, when examining a Tenpiece Oinc.

Woodie Portrait
Let's buy something nice eh, Lucy?

Woodie, when examining a Tenpiece Oinc.

Waxwell Portrait
What use have I for coin out here?

Maxwell, when examining a Tenpiece Oinc.

Wagstaff Portrait
The pigs appear to have set up an economy of sorts.

Wagstaff, when examining a Tenpiece Oinc.

Wigfrid Portrait
I shalt be the möst prösperöus Valkyrie!

Wigfrid, when examining a Tenpiece Oinc.

Webber Portrait
Mom said we should always save for a rainy day.

Webber, when examining a Tenpiece Oinc.

Walani Portrait
Money can't buy happiness. Only naps can

Walani, when examining a Tenpiece Oinc.

Warly Portrait
Only the finest to eat tonight!

Warly, when examining a Tenpiece Oinc.

Woodlegs Portrait
Thet b'gold!!

Woodlegs, when examining a Tenpiece Oinc.

Wilba Portrait
'TIS SHINY THING O' BIG MONEYS

Wilba, when examining a Tenpiece Oinc.

Wormwood Portrait
Can buy things now

Wormwood, when examining a Tenpiece Oinc.

Wheeler Portrait
Moving up in the world.

Wheeler, when examining a Tenpiece Oinc.

Oinc Thập Xu là một động tiền đặc biệt với giá trị tương đương 10 Oinc. Oinc Thập Xu có thể kiếm được từ việc trao đổi Di Tích Mất CắpĐá Quý với một vài Lợn Thương Gia hoặc đổi tiền ở Sàn Giao Dịch Khoáng Sản.

Centapiece Oinc Oinc Bách Xu Sửa đổi

Wilson Portrait
A coin worth my gentlemanly stature.

Wilson, when examining a Centapiece Oinc.

Willow Portrait
I have money to burn!

Willow, when examining a Centapiece Oinc.

Wolfgang Portrait
Can buy many nice things Wolfgang deserve.

Wolfgang, when examining a Centapiece Oinc.

Wendy Portrait
I can't spend it when I'm dead.

Wendy, when examining a Centapiece Oinc.

WX-78 Portrait
WEALTH ACQUIRED THROUGH MY SUPERIOR BRAIN

WX-78, when examining a Centapiece Oinc.

Wickerbottom Portrait
If only I could donate this to the library.

Wickerbottom, when examining a Centapiece Oinc.

Woodie Portrait
Can buy a lot of supplies with this.

Woodie, when examining a Centapiece Oinc.

Waxwell Portrait
Finally some reasonable pocket change.

Maxwell, when examining a Centapiece Oinc.

Wagstaff Portrait
There appears to be a truffle engraved on the face of this coin!

Wagstaff, when examining a Centapiece Oinc.

Wigfrid Portrait
Mine cönquests hath been pröfitable!

Wigfrid, when examining a Centapiece Oinc.

Webber Portrait
WOAH! We're rich!

Webber, when examining a Centapiece Oinc.

Walani Portrait
I can retire now!

Walani, when examining a Centapiece Oinc.

Warly Portrait
Mon dieu! Think of the groceries this could buy!

Warly, when examining a Centapiece Oinc.

Woodlegs Portrait
'tis a small tre'sure!

Woodlegs, when examining a Centapiece Oinc.

Wilba Portrait
'TIS SHINY THING O' REALLY BIG MONEYS

Wilba, when examining a Centapiece Oinc.

Wormwood Portrait
Wow!!

Wormwood, when examining a Centapiece Oinc.

Wheeler Portrait
You know what Wheeler, you deserve a treat.

Wheeler, when examining a Centapiece Oinc.

Oinc Bách Xu là một động tiền đặc biệt với giá trị tương đương 100 Oinc. Oinc Bách Xu chỉ có thể kiếm được từ việc đổi tiền ở Sàn Giao Dịch Khoáng Sản.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundOinc

×10

Key to the CityInventory slot backgroundSecurity Contract

×1

Inventory slot backgroundOinc

×30

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundCut Stone

×3

Key to the CityInventory slot backgroundSlanty Shanty

×1

Inventory slot backgroundOinc

×10

Key to the CityInventory slot backgroundLayer Tree

×1

Inventory slot backgroundOinc

×10

Key to the CityInventory slot backgroundIrregular Tree

×1

Inventory slot backgroundOinc

×10

Key to the CityInventory slot backgroundUmbrella Tree

×1

Inventory slot backgroundOinc

×10

Key to the CityInventory slot backgroundFloopy Tree

×1

Inventory slot backgroundOinc

×10

Key to the CityInventory slot backgroundFunbrella Tree

×1

Inventory slot backgroundOinc

×10

Key to the CityInventory slot backgroundFlowering Tree

×1

Inventory slot backgroundOinc

×10

Key to the CityInventory slot backgroundSpiral Tree

×1

Inventory slot backgroundTenpiece Oinc

×1

Inventory slot background Boards

×2

Inventory slot backgroundGears

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundBlunderbuss

×1

Placeholder Bên lề Sửa đổi

Truffle

Nấm Cục trong phác thảo sớm của Don't Starve.

  • Từ Oinc là tham chiếu của một từ tượng thanh "oink" (tiếng kêu của lợn) và cũng là một đảo ngữ từ "coin" (đồng xu).
  • Oincay hay oinc-ay là từ "đồng xu" của Pig Latin .
  • Biểu tượng trên cả 3 phiên bản Oinc, Thập và Bách Xu là một nấm cục. Đây có thể là một tài liệu tham khảo về cách lợn được huấn luyện để tìm nấm cục. Nó cũng có thể là một tham chiếu đến khái niệm alpha Don't Starve đầu tiên về việc sử dụng nấm cục làm tiền tệ giao dịch.
  • Trong các tập tin trò chơi, Oinc Thập Xu được đặt tên là Silver Coin, Oinc Bách Xu được đặt tên là Jade Coin và Oinc được đặt tên là Coin.
  • Trước bản cập nhật Hamlet 309895, một cách dễ dàng để có được Oinc trong giai đoạn sau của trò chơi là tìm Giếng Tận Cùng bên trong Tàn Tích Lợn Cổ có chứa Lịch Tận Thế. Tại Giếng Tận Cùng, người chơi có thể dùng Nhiên Liệu Ác Mộng và đưa nó cho giếng để đổi lấy Ngọc Tím. Những viên đá quý này sau đó có thể được trao cho Nhân Viên Ngân Hàng tại Sàn Giao Dịch Khoáng Sản để lấy Oinc Thập Xu mỗi lần, không giới hạn số lần, tạo ra một cách cực kỳ dễ dàng và hiệu quả để kiếm Oinc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.