FANDOM


Wilson Portrait
I'll take good care of it.

Wilson

Willow Portrait
Don't worry grams, it's safe with me!

Willow

Wolfgang Portrait
Will take good care of shiny stone!

Wolfgang

Wendy Portrait
I will be its caretaker.

Wendy

WX-78 Portrait
I WILL TAKE THIS AS PAYMENT

WX-78

Wickerbottom Portrait
Oh dear, I do hope I can find him.

Wickerbottom

Woodie Portrait
C'mon Lucy, let's find that crab!

Woodie

Waxwell Portrait
It's... strange to be so trusted.

Maxwell

Wigfrid Portrait
I shall prötect it with my life!

Wigfrid

Webber Portrait
We'll take really good care of it!

Webber

Warly Portrait
Madame Pearl entrusted it to me.

Warly

Wormwood Portrait
Shiny!

Wormwood

Winona Portrait
I know a bit about not givin' up on someone.

Winona

Wortox Portrait
A treasured treasure.

Wortox

Wurt Portrait
Oooooh, so shiny!

Wurt

Ngọc Trai là vật phẩm dành riêng cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật Return of Them.

Bạn có thể lấy nó bằng cách làm theo nhiệm vụ của Cua Ẩn Sĩ.

Mục đích chính là gắn vào Cua Hoàng Đế để chiến đấu với nó. Lắp ngọc trai vào sẽ buff cho Cua Hoàng Đế đáng kể, nhưng nó khiến cho Cua rớt Cống Vật Thiên Thể Không Hoạt Động. Khi Cua Hoàng Đế bị đánh bại, Ngọc Trai sẽ biến thành Ngọc Trai Vỡ.

Ngọc Trai VỡSửa đổi

Wilson Portrait
I... didn't take good care of it.

Wilson

Willow Portrait
Oops...

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang did not take good care of shiny stone.

Wolfgang

Wendy Portrait
I seem to leave only misery in my wake...

Wendy

WX-78 Portrait
MISTAKES WERE MADE

WX-78

Wickerbottom Portrait
I should tell her.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I was only trying to help...

Woodie

Waxwell Portrait
Ah. I thought I'd run out of people to disappoint.

Maxwell

Wigfrid Portrait
The battle is wön, but at what cöst?

Wigfrid

Webber Portrait
We hope Ms. Pearl isn't too mad at us...

Webber

Warly Portrait
Oh... oh dear...

Warly

Wormwood Portrait
Broken...

Wormwood

Winona Portrait
I'm so sorry, Pearl.

Winona

Wortox Portrait
A shattered hope.

Wortox

Wurt Portrait
D-didn't do it!

Wurt

Ngọc Trai vỡ là dạng thứ 2 của Ngọc Trai, và chỉ có thể lấy được sau khi đánh bại Cua Hoàng Đế. Có thể được trả lại cho Cua Ẩn Sĩ để đối thoại thêm.

Placeholder Bên lề Sửa đổi

  • Ngọc Trai và Ngọc Trai Vỡ đã được giới thiệu trong bản cập nhật She Sells Sea Shells.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.