Don't Starve Wiki

Sửa đổi

Nấm Rơm

0
  Đang tải biên tập
 • Lương Thực
 • Vật Dụng
 • Đối Tượng Dễ Cháy
 • Nhiên Liệu
 • Hồi Máu
 • Đối Tượng Tự Sản
 • Không Tái Sinh
 • Thực Vật
 • Đồ Dễ Hỏng
 • Tăng Tinh Thần
 • Giảm Tinh Thần
 • Rau Quả
 • Giảm Máu