FANDOM


Wilson Portrait
It's a fish meal!

Wilson

Willow Portrait
Ew, fish eat that nasty stuff?

Willow

Wolfgang Portrait
Eat, fish! Is good for you!

Wolfgang

Wendy Portrait
I had a pet fish once... it didn't last very long.

Wendy

WX-78 Portrait
HA! PITIFUL ORGANICS, THE FOOD IS A TRAP

WX-78

Wickerbottom Portrait
I find it best not to dwell on what it's made of.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Smells bad, but the fish love it.

Woodie

Waxwell Portrait
Say, that chum doesn't look so good.

Maxwell

Wigfrid Portrait
A banquet för the sea beasties!

Wigfrid

Webber Portrait
We like feeding the fish!

Webber

Warly Portrait
I suppose fish don't have an especially sophisticated palate.

Warly

Wormwood Portrait
Glub Glub belly stuff

Wormwood

Winona Portrait
I'm all for anything that makes fishing go faster.

Winona

Wortox Portrait
Shall we try to get chummy with the fish? Hyuyu!

Wortox

Wurt Portrait
Eat up, fishies!

Wurt

Mồi Dụ Cá (Fish Food) là một vật phẩm độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật She Sells Sea Shells. Nó có thể nhận được bằng cách đổi 3 Chai Rỗng với Cua Ẩn Sĩ ở mức tình bạn 7.

Mồi Dụ Cá có thể ném xuống Biển để dụ Cá Biển gần đó và tạo ra 1 bầy cá mới nếu không có quá nhiều cá ở gần đó. Hiệu ứng hấp dẫn kéo dài 20 giây.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.