FANDOM


Wilson Portrait
It needs a key.

Wilson, when examining an empty Ancient Anchor

Willow Portrait
There's no key in it.

Willow, when examining an empty Ancient Anchor

Wolfgang Portrait
Nothing here.

Wolfgang, when examining an empty Ancient Anchor

Wendy Portrait
Empty as my heart.

Wendy, when examining an empty Ancient Anchor

WX-78 Portrait
NO POWER

WX-78, when examining an empty Ancient Anchor

Wickerbottom Portrait
It requires a key.

Wickerbottom, when examining an empty Ancient Anchor

Woodie Portrait
Needs another piece.

Woodie, when examining an empty Ancient Anchor

Waxwell Portrait
A key is key.

Maxwell, when examining an empty Ancient Anchor

Wigfrid Portrait
The Rainböw Bridge cönceals itself.

Wigfrid, when examining an empty Ancient Anchor

Webber Portrait
It doesn't have its key.

Webber, when examining an empty Ancient Anchor

Winona Portrait
Can't go home without the key.

Winona, when examining an empty Ancient Anchor

Mỏ Neo Cổ Đại (Ancient Anchor) là một Kiến Trúc tìm thấy ở Cổng Nóng Chảy trong khi diễn ra Sự Kiện The Forge. Chúng không có bất kỳ chức năng gì. Các tập tin trò chơi tiết lộ rằng nó có một trạng thái hoạt động.

Blueprint Thư viện ảnh Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.