FANDOM


Some rush cuttings.

–Wickerbotttom

Lau Cắt có được khi thu hoạch Sậy mọc ở Đầm Lầy. Lau Cắt dùng để tinh chế thành Giấy Cói hoặc dùng để tạo ra Tiêu Thổi, Tiêu Mê, Tiêu LửaSáo Thần. Sậy phát triển sau 3 ngày thu hoạch và không mọc vào mùa Đông.

Reign of Giants icon Reign of GiantsSửa đổi

Trong bản mở rộng Reign of Giants, thu thập được Lau Cắt từ 1 Cây Cỏ Lăn với tỉ lệ 1%.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundCut Reeds

×4

Science MachineInventory slot backgroundPapyrus

×1

Inventory slot backgroundCut Reeds

×5

Inventory slot background Mandrake

×1

Inventory slot backgroundRope

×1

PrestihatitatorInventory slot backgroundPan Flute

×1

Inventory slot backgroundCut Reeds

×2

Inventory slot background Hound's Tooth

×1

Inventory slot backgroundAzure Feather

×1

Science MachineInventory slot backgroundBlow Dart

×1

Inventory slot backgroundCut Reeds

×2

Inventory slot background Stinger

×1

Inventory slot backgroundJet Feather

×1

Science MachineInventory slot backgroundSleep Dart

×1

Inventory slot backgroundCut Reeds

×2

Inventory slot background Charcoal

×1

Inventory slot backgroundCrimson Feather

×1

Science MachineInventory slot backgroundFire Dart

×1

Inventory slot backgroundDown Feather

×5

Inventory slot background Cut Reeds

×2

Inventory slot backgroundRope

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundLuxury Fan

×1

Reign of Giants icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.