Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Some rush cuttings.

–Wickerbotttom

Lau Cắt có được khi thu hoạch Sậy mọc ở Đầm Lầy. Lau Cắt dùng để tinh chế thành Giấy Cói hoặc dùng để tạo ra Tiêu Thổi, Tiêu Mê, Tiêu LửaSáo Thần. Sậy phát triển sau 3 ngày thu hoạch và không mọc vào mùa Đông.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants, thu thập được Lau Cắt từ 1 Cây Cỏ Lăn với tỉ lệ 1%.

Icon Tools.png Sử dụng

Cut Reeds.png

×4

Science Machine.png
Papyrus.png
Cut Reeds.png

×5

Mandrake.png
Rope.png
Prestihatitator.png
Pan Flute.png
Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Hound's Tooth.png
Azure Feather.png
Science Machine.png
Blow Dart.png
Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Stinger.png
Jet Feather.png
Science Machine.png
Sleep Dart.png
Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Charcoal.png
Crimson Feather.png
Science Machine.png
Fire Dart.png
Down Feather.png

×5

Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Luxury Fan.png
Reign of Giants icon.png
Advertisement