FANDOM


7 Wes
Trang này liệt kê những Quotes của Wes. Khi một điều gì đó được giải thích bởi Wes, hắn sẽ chỉ làm một vài động tác trong kịch câm, không thực sự cung cấp thêm bất cứ thông tin gì. Người chơi có thể alt-click các vật phẩm hay đồ vật để xem xét chúng.

Wes vẫn sẽ nói "Tôi không làm được" nếu đó là một hành động bất khả thi.

Wes doesn't have absolute actions, meaning they were not certain movements on a specific mob or item. Quotes are randomized when he examines an item or a mob, therefore there aren't exact movements he does which makes information even more confusing.
MovementsSửa đổi

Wes-Train-endless Wes-Hoop-endless

Wes-Rope-endless Wes-Hello-endless

Wes-Clap-endless Wes-Ball1

Wes-Bike2 Wes-Box1

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.