FANDOM


Wilson Portrait
I don't want to wake them.

Wilson

Willow Portrait
What would happen if I dropped a match in there?

Willow

Wolfgang Portrait
It's the hidey hole for the flying mousies!

Wolfgang

Wendy Portrait
They're just lurking in there...

Wendy

WX-78 Portrait
IT'S FULL OF MAMMAL POOP

WX-78

Wickerbottom Portrait
This nook is actually a dwelling.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Full of the little critters!

Woodie

Waxwell Portrait
Ugh. It stinks.

Maxwell

Wigfrid Portrait
They're hiding under the stage.

Wigfrid

Webber Portrait
Oooh they're hiding in there!

Webber

Hang Dơi là các đối tượng độc quyền trong Don't Starve Together được tìm thấy trong các hang động. Cho phép người chơi xác định nơi sản sinh Dơi Tử Xà.

PlaceholderBên Lề Sửa đổi

Trước khi Hang Dơi được thêm vào, Dơi Tử Xà không có khả năng tái tạo dưới Hang Động. Chúng được sinh ra trên mặt đất bởi Hố vào lúc Hoàng Hôn và Tối

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.