FANDOM


1. Tải và cài đặt phần mềm SteamCMD: https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamCMD

Cái này thì dễ rồi, cứ tải về đem vô ổ C rồi cài vào địa chỉ như sau: “C:/Steamcmd”

 2. Tạo 3 folders để chạy server:

 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer
 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\Master
 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\Caves

3. Vào Don't Starve Together từ steam và nhấn "Play!"

 4. Nhấn vào "Account"

 5. Kéo xuống, tìm và nhấn vào "See my games"

6. Tìm Don't Starve Together, nhấn vào Server

7. Kéo xuống, tìm Add New Server, Đặt tên Server rồi nhấn ADD NEW SERVER

8. Copy Code Token vừa tạo (dòng phía dưới chữ ACCESS TOKEN)

 9. Lưu file notepad nó lại dưới dạng txt như sau:

 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\cluster_token.txt

10. Copy code bên dưới và lưu lại như sau:

 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\cluster.ini

[GAMEPLAY]

game_mode = survival

max_players = 6

pvp = false

pause_when_empty = true

[NETWORK]

lan_only_cluster = false

cluster_intention = cooperative

cluster_password = 1234

cluster_description = My World

cluster_name = My World

offline_cluster = false

cluster_language = en

[MISC]

console_enabled = true

[SHARD]

shard_enabled = true

bind_ip = 127.0.0.1

master_ip = 127.0.0.1

master_port = 10888

cluster_key = defaultPass

Lưu ý: có thể tùy chỉnh CODE tùy thuộc vào mỗi người, ví dụ như game mode, pvp, tên server, password…

8. Copy code bên dưới và lưu lại như sau:

 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\Master\server.ini

[NETWORK]

server_port = 10999

[SHARD]

is_master = true

[ACCOUNT]

encode_user_path = true

9. Copy code bên dưới và lưu lại như sau:

 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\Caves\server.ini

[NETWORK]

server_port = 10998

[SHARD]

is_master = false

name = Caves

id = 1639644722

[ACCOUNT]

encode_user_path = true

[STEAM]

master_server_port = 27017

authentication_port = 8767

Có thể thay đổi ID, 2 Server trùng ID sẽ không vào cùng 1 lúc được.

10. Copy code bên dưới và lưu lại như sau:

 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\Caves\leveldataoverride.lua

return {

background_node_range={ 0, 1 },

desc="A darker, more arachnid-y cave experience.",

hideminimap=false,

id="DST_CAVE_PLUS",

location="cave",

max_playlist_position=999,

min_playlist_position=0,

name="Caves Plus",

numrandom_set_pieces=0,

override_level_string=false,

overrides={

banana="default",

bats="default",

berrybush="rare",

boons="often",

branching="default",

bunnymen="default",

carrot="rare",

cave_ponds="default",

cave_spiders="often",

cavelight="default",

chess="default",

disease_delay="default",

earthquakes="default",

fern="default",

fissure="default",

flint="default",

flower_cave="rare",

grass="default",

layout_mode="RestrictNodesByKey",

lichen="default",

liefs="default",

loop="default",

marshbush="default",

monkey="default",

mushroom="default",

mushtree="default",

petrification="default",

prefabswaps_start="default",

rabbits="rare",

reeds="default",

regrowth="default",

roads="never",

rock="default",

rocky="default",

sapling="default",

season_start="default",

slurper="default",

slurtles="default",

start_location="caves",

task_set="cave_default",

tentacles="default",

touchstone="default",

trees="default",

weather="default",

world_size="default",

wormattacks="default",

wormhole_prefab="tentacle_pillar",

wormlights="rare",

worms="default"

},

required_prefabs={ "multiplayer_portal" },

substitutes={  },

version=3

}

11. Copy code bên dưới và lưu lại như sau:

·         \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\Master\leveldataoverride.lua

return {

desc="The standard Don't Starve experience.",

hideminimap=false,

id="SURVIVAL_TOGETHER",

location="forest",

max_playlist_position=999,

min_playlist_position=0,

name="Default",

numrandom_set_pieces=4,

ordered_story_setpieces={ "Sculptures_1", "Maxwell5" },

override_level_string=false,

overrides={

alternatehunt="default",

angrybees="default",

antliontribute="default",

autumn="default",

bearger="default",

beefalo="default",

beefaloheat="default",

bees="default",

berrybush="default",

birds="default",

boons="default",

branching="default",

butterfly="default",

buzzard="default",

cactus="default",

carrot="default",

catcoon="default",

chess="default",

day="default",

deciduousmonster="default",

deerclops="default",

disease_delay="default",

dragonfly="default",

flint="default",

flowers="default",

frograin="default",

goosemoose="default",

grass="default",

houndmound="default",

hounds="default",

hunt="default",

krampus="default",

layout_mode="LinkNodesByKeys",

liefs="default",

lightning="default",

lightninggoat="default",

loop="default",

lureplants="default",

marshbush="default",

merm="default",

meteorshowers="default",

meteorspawner="default",

moles="default",

mushroom="default",

penguins="default",

perd="default",

petrification="default",

pigs="default",

ponds="default",

prefabswaps_start="default",

rabbits="default",

reeds="default",

regrowth="default",

roads="default",

rock="default",

rock_ice="default",

sapling="default",

season_start="default",

specialevent="default",

spiders="default",

spring="default",

start_location="default",

summer="default",

tallbirds="default",

task_set="default",

tentacles="default",

touchstone="default",

trees="default",

tumbleweed="default",

walrus="default",

weather="default",

wildfires="default",

winter="default",

world_size="default",

wormhole_prefab="wormhole"

},

random_set_pieces={

"Sculptures_2",

"Sculptures_3",

"Sculptures_4",

"Sculptures_5",

"Chessy_1",

"Chessy_2",

"Chessy_3",

"Chessy_4",

"Chessy_5",

"Chessy_6",

"Maxwell1",

"Maxwell2",

"Maxwell3",

"Maxwell4",

"Maxwell6",

"Maxwell7",

"Warzone_1",

"Warzone_2",

"Warzone_3"

},

required_prefabs={ "multiplayer_portal" },

substitutes={  },

version=3

}

12. Copy code bên dưới và lưu lại như sau:

 • \\Documents\Klei\StartDSTServers.bat

c:\steamcmd\steamcmd.exe +login anonymous +app_update 343050 validate +quit

cd /D "c:\steamcmd\steamapps\common\Don't Starve Together Dedicated Server\bin"

start dontstarve_dedicated_server_nullrenderer -console -cluster MyDediServer -shard Master

start dontstarve_dedicated_server_nullrenderer -console -cluster MyDediServer -shard Caves

·         Lưu ý: code trên bạn có thể chỉnh lại tùy theo nơi vị trí bạn lưu Steam Library (Nơi steam sẽ lưu Don’t Starve Together Delicated Server) & steamCMD

Ví dụ: nếu bạn lưu Steam Library ở ổ E giống mình với địa chỉ như sau: “E:\SteamLibrary\steamapps\common\Don't Starve Together Dedicated Server\bin”

Và steamcmd ở ổ C với địa chỉ: “C:/Steamcmd/steamcmd.exe”

Thì CODE sẽ như sau:

c:\steamcmd\steamcmd.exe +login anonymous +app_update 343050 validate +quit

cd /D “E:\SteamLibrary\steamapps\common\Don't Starve Together Dedicated Server\bin”

start dontstarve_dedicated_server_nullrenderer -console -cluster MyDediServer -shard Master

start dontstarve_dedicated_server_nullrenderer -console -cluster MyDediServer -shard Caves

13. Bây giờ kiểm tra lại đủ các files này chưa:

 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\cluster_token.txt
 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\cluster.ini
 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\Master\server.ini
 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\Caves\server.ini
 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\Caves\leveldataoverride.lua
 • \\Documents\Klei\DoNotStarveTogetherANewReignBeta\MyDediServer\Master\leveldataoverride.lua
 • \\Documents\Klei\StartDSTServers.bat  

14. Bây giờ thì chạy file StartDSTServers.bat để bắt đầu Delicated Server nào!

Tùy vào lựa chọn của mỗi người mà mod khác nhau, vì vậy muốn cài mod cho delicated server thì cách đơn giản nhất là làm như sau:

·         Vào DST host 1 game với lựa chọn mod mà server sẽ chạy, nhớ chọn add caves.

·        Vào game rồi tìm cái caves để chui xuống, chờ load xong cave thì disconnect game. Như vậy save slot này đã được lưu lại. Ví dụ bạn host game ở slot 3 thì save game sẽ nằm ở địa chỉ:

\\Documents\Klei\DoNotStarveTogether\\Cluster_3

·         Copy file modoverrides.lua ở Master và Caves ở đây vào Master và Caves ở folder MyDediServer mà mình tạo ở phần trước.

·         Như vậy là xong, bạn có thể chạy server được rồi.