FANDOMDương Xỉ Nền Rừng là những đối tượng tự sản trong Hamlet DLC, chúng là những bụi cây mọc dưới đất ở trong Quần Xã Rừng Mưa Nhiệt Đới Sâu và trong vài căn phòng của Tàn Tích Lợn Cổ.

Chúng hiện tại không đóng vai trò gì ngoài việc trang trí nền đất, tuy nhiên chúng sẽ khiến cho những vùng lân cận quanh chúng không thể trồng những loại thực vật lên trên.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.