FANDOM


Tightly woven coils of usefulness

–Wilson

Dây ThừngVật Dụng Tinh Chế tạo ra từ 3 Cỏ Cắt và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Dùng để tạo nên nhiều Công Cụ, vật dụng Sinh TồnVũ Khí. Dùng làm nhiên liệu cho Lò Lửa được 90 giây và Lửa Trại được 45 giây.

Gift Icon Nội dung có thể tải xuốngSửa đổi

Trong bản mở rộng Reign of Giants thêm nhiều vật dụng cần nguyên liệu là Dây Thừng. Có thể lấy được Dây Thừng khi gỡ Cây Cỏ Lăn.

Trong Shipwrecked DLC, Dây Thừng có thể thu được khi dùng Búa đập Thùng Gỗ.

Trong Hamlet DLC, Dây Thừng có thể thu được khi dùng Búa đập Vại Cũ, giết Dây Leo Lơ Lửng hoặc cắt bằng Kéo Tỉa Cỏ.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Công Cụ:

Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Twigs

×3

Inventory slot backgroundRocks

×3

Science MachineInventory slot backgroundHammer

×1

Nguồn Sáng:

Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Twigs

×3

Inventory slot backgroundLight Bulb

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundLantern

×1

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Gold Nugget

×1

Inventory slot backgroundPetals

×3

Interface arrow rightInventory slot backgroundWillow's Lighter

×1

Don't Starve Together iconWillow Portrait

Sinh Tồn:

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Silk

×2

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Science MachineInventory slot backgroundBug Net

×1

Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Silk

×6

Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundPiggyback

×1

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Cut Grass

×6

Science MachineInventory slot backgroundStraw Roll

×1

Inventory slot backgroundRope

×3

Inventory slot background Twigs

×4

Inventory slot backgroundSilk

×6

Alchemy EngineInventory slot backgroundTent

×1

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Wax Paper

×1

BlueprintInventory slot backgroundBundling Wrap

×1

Inventory slot backgroundRope

×3

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundSilk

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundSiesta Lean-to

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Cut Reeds

×2

Inventory slot backgroundDown Feather

×5

Alchemy EngineInventory slot backgroundLuxury Fan

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Cut Reeds

×2

Inventory slot backgroundDoydoy Feather

×5

Alchemy EngineInventory slot backgroundTropical Fan

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Banana

×1

Inventory slot backgroundSnakeskin

×2

Science MachineInventory slot backgroundSilly Monkey Ball

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Cloth

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundChef Pouch

×1

Shipwrecked iconWarly Portrait
Inventory slot backgroundRope

×3

Inventory slot background Bamboo

×4

Inventory slot backgroundPalm Leaf

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundPalm Leaf Hut

×1

Shipwrecked icon

Lương Thực:

Inventory slot backgroundRope

×3

Inventory slot background Charcoal

×2

Inventory slot backgroundTwigs

×3

Science MachineInventory slot backgroundDrying Rack

×1

Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Silk

×2

Inventory slot backgroundCoconut

×4

Science MachineInventory slot backgroundFish Farm

×1

Shipwrecked icon

Khoa Học:

Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Inventory slot backgroundBoards

×2

Science MachineInventory slot backgroundRainometer

×1

Chiến Đấu:

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Flint

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×2

Science MachineInventory slot backgroundSpear

×1

Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Log

×8

Science MachineInventory slot backgroundLog Suit

×1

Inventory slot backgroundRope

×4

Inventory slot background Marble

×12

Alchemy EngineInventory slot backgroundMarble Suit

×1

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Pig Skin

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundFootball Helmet

×1

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Log

×1

Inventory slot backgroundHound's Tooth

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundTooth Trap

×1

Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Limestone

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundLimestone Suit

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Seaweed

×2

Inventory slot backgroundSeashell

×10

Science MachineInventory slot backgroundSeashell Suit

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Seashell

×4

Inventory slot backgroundHorn

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundHorned Helmet

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Gunpowder

×1

Inventory slot backgroundCoconut

×1

Science MachineInventory slot backgroundCoconade

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Cookie Cutter Shell

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundCookie Cutter Cap

×1

Don't Starve Together icon

Kiến Trúc:

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Twigs

×3

Science MachineInventory slot backgroundWood Fence

×6

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Boards

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundWood Gate

×1

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Boards

×2

Science MachineInventory slot backgroundWood Wall

×8

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Cork

×2

Science MachineInventory slot backgroundCork Barrel

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundRope

×5

Inventory slot background Boards

×5

Science MachineInventory slot backgroundDIY Royalty Kit

×1

DST iconWurt Portrait

Ma Thuật:

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Cut Reeds

×5

Inventory slot backgroundMandrake

×1

PrestihatitatorInventory slot backgroundPan Flute

×1

Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Slurper Pelt

×6

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×2

Shadow ManipulatorInventory slot backgroundBelt of Hunger

×1

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Nightmare Fuel

×2

Inventory slot backgroundHorn

×1

Shadow ManipulatorInventory slot backgroundDripple Pipes

×1

Shipwrecked icon

Trang Phục:

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Silk

×8

Alchemy EngineInventory slot backgroundBeekeeper Hat

×1

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Straw Hat

×1

Inventory slot backgroundBerry Bush Item

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundBush Hat

×1

Inventory slot backgroundRope

×4

Inventory slot background Electrical Doodad

×2

Inventory slot backgroundIce

×10

Alchemy EngineInventory slot backgroundIce Cube

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Crimson Feather

×3

Inventory slot backgroundPig Skin

×2

Science MachineInventory slot backgroundSummer Frest

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Tentacle Spots

×1

Inventory slot backgroundBone Shards

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundRain Coat

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Dapper Vest

×1

Inventory slot backgroundThick Fur

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundHibearnation Vest

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Cloth

×1

Inventory slot backgroundBlubber

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundWindbreaker

×1

Shipwrecked icon

Hàng Hải:

Inventory slot backgroundRope

×3

Inventory slot background Boards

×6

Alchemy EngineInventory slot backgroundCargo Boat

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×3

Inventory slot background Boards

×6

Inventory slot backgroundSeashell

×10

Alchemy EngineInventory slot backgroundArmored Boat

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×3

Inventory slot background Boards

×6

Inventory slot backgroundLimestone

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundEncrusted Boat

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Stinger

×2

Inventory slot backgroundBoards

×2

Science MachineInventory slot backgroundBoat Repair Kit

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Cloth

×2

Inventory slot backgroundBamboo

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundCloth Sail

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Snakeskin

×2

Inventory slot backgroundLog

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundSnakeskin Sail

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Doydoy Feather

×4

Inventory slot backgroundBamboo

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundFeather Lite Sail

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×3

Inventory slot background Bamboo

×2

Science MachineInventory slot backgroundTrawl Net

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Bone Shards

×2

Inventory slot backgroundSilk

×2

Science MachineInventory slot backgroundPirate Hat

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×4

Inventory slot background Quacken Beak

×1

Inventory slot backgroundBamboo

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundQuackering Ram

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Cork

×4

Science MachineInventory slot backgroundCork Bowl Canoe

×1

Hamlet icon

Đi Biển:

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Boards

×2

Inventory slot backgroundCut Stone

×1

Think TankInventory slot backgroundAnchor Kit

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundRope

×3

Inventory slot background Boards

×3

Inventory slot backgroundSilk

×8

Think TankInventory slot backgroundMast

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Boards

×2

Think TankInventory slot backgroundSteering Wheel Kit

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundRope

×2

Inventory slot background Cut Stone

×1

Think TankInventory slot backgroundTin Fishin' Bin

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundRope

×3

Inventory slot background Driftwood Piece

×3

Inventory slot backgroundFeathery Canvas

×4

Blueprint (rare)Inventory slot backgroundWinged Sail

×1

Don't Starve Together icon

Thiên Thể:

Inventory slot backgroundRope

×1

Inventory slot background Boards

×1

Celestial OrbInventory slot backgroundPortal Paraphernalia

×1

Don't Starve Together icon

Placeholder Bên lềSửa đổi

Vật Dụng Khả Chế
Công Cụ Rìu (Rìu Xa Xỉ) • Cuốc (Cuốc Sang Trọng) • Xẻng (Xẻng Vương Giả) • ChĩaBúaDao Cạo
Nguồn Sáng Lửa TrạiLò LửaĐuốcMũ Thợ MỏĐèn Bí NgôĐèn LồngReign of Giants icon Lửa Thu NhiệtLò Thu NhiệtKính Chuột ChũiDon't Starve Together icon Bật Lửa của Willow
Sinh Tồn BẫyBẫy ChimLa BànBa LôCặp Da LợnĐá NhiệtThuốc Cầm MáuBăng Gạc Mật OngChiếu RơmChiếu LôngLềuLưới Côn TrùngCần CâuReign of Giants icon Lọng Kiều DiễmQuạt Cao CấpTúi Cách NhiệtNhà Chái Ngủ TrưaDon't Starve Together icon Tim Mách LẻoĐạn Tăng LựcBóng NướcQuạt XoayBernie
Lương Thực Ruộng Cơ BảnRuộng Cải TiếnThùng OngGiá PhơiNồi HầmTủ LạnhReign of Giants icon Xô Bón Phân
Khoa Học Máy Khoa HọcMáy Luyện KimCột BóiNhiệt KếVũ KếThuốc NổCột Thu LôiReign of Giants icon Máy Ném TuyếtDoodad Điện
Chiến Đấu GiáoChày ThịtGiáp CỏGiáp GỗGiáp Cẩm ThạchNón Bầu DụcTiêu MêTiêu LửaTiêu ThổiBoomerangBom OngBẫy RăngReign of Giants icon Nón Chiến BinhGiáo ChiếnSao MaiĐau Thời TiếtGiáp Đánh Vảy
Kiến Trúc RươngBảng HiệuTường RơmTường GỗTường ĐáNhà LợnChòi ThỏLồng ChimĐường Đá CuộiSàn GỗNền CaroThảm TrảiChậu Dương XỉReign of Giants icon Rương Đóng VảyTrứng NhệnDon't Starve Together icon Bảng Chỉ HướngTường Đá Mặt TrăngGạch Đóng Vảy
Tinh Chế Dây ThừngVán ÉpĐá MàiGiấy CóiNhiên Liệu Ác MộngNgọc TímDon't Starve Together icon Lông Dày
Ma Thuật Bù Nhìn ThịtMũ Ảo ThuậtTay Máy Bóng TốiSáo Thần PanNgười Hát RongĐèn Chong ĐêmGiáp Bóng TốiGươm ĐenGậy DơiBùa Phục SinhBùa LạnhBùa Ác MộngGậy LửaGậy BăngGậy Dịch ChuyểnTâm Dịch ChuyểnThắt Lưng Tuyệt ThựcReign of Giants icon Chuông CổDon't Starve Together icon Bông Hoa của Abigail
Trang Phục Cuộn Kim KhâuVòng HoaChụp Tai Lông ThỏNón RơmMũ Sừng BòMũ Chăn OngMũ Lông ChimMũ Bụi CâyMũ Mùa ĐôngNón Chóp CaoGậy Đi BộVest Bảnh BaoVest Mát MẻVest PhùngReign of Giants icon Dưa Thời TrangKhối BăngVest Mát Mùa HèSơ Mi HoaMũ Da MèoÁo MưaMũ MưaVest Gấu Ngủ ĐôngÔ Mắt
Sách Birds of the WorldApplied HorticultureSleepytime StoriesThe End is Nigh!On Tentacles
Cổ Xưa ThuleciteTường ThuleciteHuy Chương ThuleciteBùa Lười BiếngBùa Phát QuangBùa Kết CấuGậy BiếngGậy Gọi SaoGậy Giải Cấu TrúcRìu/CuốcVương Miện ThuleciteGiáp ThuleciteChùy ThulecitePháo Mắt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.