FANDOM


I STILL CAN NOT FLY.

–WX-78

Console

Opened console in the game

Console là một giao diện lập trình trong Don't Starve. Người chơi có thể mở một menu điều khiển bằng cách bấm ~ (Anh/Pháp), ^ hoặc ö (Giao Diện Bàn Phím Đức) æ hoặc ø (Bàn Phím Scandinavian) hoặc ù (Giao Diện Bàn Phím Azerty) và "Ñ" trong Bàn Phím Tây Ban Nha. Nó có thể ẩn lại bằng cách bấm Ctrl + L. Tuy nhiên, tính năng phải được cho phép trong tập tin cài đặt nằm ở vị trí sau:


Windows, Mac:  <Documents>\Klei\DoNotstarve\settings.ini
Linux:         ~/.klei/DoNotStarve/settings.ini


Don't Starve Lệnh Điều Khiển Gian Lận - Mở hoàn toàn bản đồ

Don't Starve Lệnh Điều Khiển Gian Lận - Mở hoàn toàn bản đồ

Cách bật Console Don't Starve trên steam!

Cách bật Console Don't Starve trên steam!

Mở settings.ini, người chơi phải thực hiện thay đổi sau:

[MISC]
ENABLECONSOLE = true


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.