Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Chế Tạo là một tính năng trong game cho phép người chơi chế hoặc tạo những vật dụng. Việc này thực hiện bằng cách chọn một vật dụng để chế tác của một trong số 28 thẻ chế tác(bao gồm thẻ trong DLC, Don't Starve TogetherĐặc Trưng Nhân Vật). Cung cấp cho người chơi có đủ nguyên liệu trong túi đồ và, nếu cần thiết, đã mở khóa công thức vật dụng, họ sẽ nhận được một hoặc nhiều vật phẩm đã chọn. Công thức chế tạo còn bị ảnh hưởng bởi phiên bản trò chơi và các điều kiện sau:


Crafting Requirements
Tab Always Available Science
Tier 1
Science Machine.png
Science
Tier 2
Alchemy Engine.png
Magic
Tier 1
Prestihatitator.png
Magic
Tier 2
Shadow Manipulator.png
Ancient
Tier 1
Broken Pseudoscience Station.png
Ancient
Tier 2
Ancient Pseudoscience Station.png
Icon Tools.png
Tools
Axe.png Pickaxe.png Shovel.png Hammer.png Pitchfork.png Razor.png Feather Pencil.png Luxury Axe.png Regal Shovel.png Opulent Pickaxe.png Saddlehorn.png Saddle.png War Saddle.png Glossamer Saddle.png Brush.png Salt Lick.png
Icon Light.png
Light
Campfire.png Fire Pit.png Torch.png Miner Hat.png Pumpkin Lantern.png Lantern.png
Icon Survival.png
Survival
Trap.png Pretty Parasol.png Bundling Wrap.png Bird Trap.png Compass.png Backpack.png Healing Salve.png Straw Roll.png Umbrella.png Bug Net.png Fishing Rod.png Piggyback.png Honey Poultice.png Fur Roll.png Tent.png Thermal Stone.png
Icon Food.png
Food
Basic Farm.png Bee Box.png Drying Rack.png Crock Pot.png Improved Farm.png Ice Box.png
Icon Science.png
Science
Science Machine.png Alchemy Engine.png Thermal Measurer.png Rainometer.png Lightning Rod.png Divining Rod.png Gunpowder.png Accomploshrine.png
Icon Fight.png
Fight
Grass Suit.png Spear.png Log Suit.png Bee Mine.png Sleep Dart.png Fire Dart.png Blow Dart.png Ham Bat.png Marble Suit.png Football Helmet.png Boomerang.png Tooth Trap.png
Icon Structures.png
Structures
Chest.png Sign.png Mini Sign.png Wood Fence.png Hay Wall.png Wood Wall.png Wood Gate.png Stone Wall.png Pig House.png Rabbit Hutch.png Birdcage.png Cobblestones.png Wooden Flooring.png Carpeted Flooring.png Checkerboard Flooring.png Potted Fern.png
Icon Refine.png
Refine
Rope.png Boards.png Cut Stone.png Papyrus.png Beeswax.png Wax Paper.png Purple Gem.png Nightmare Fuel.png
Icon Magic.png
Magic
Prestihatitator.png Shadow Manipulator.png Meat Effigy.png Pan Flute.png One-man Band.png Night Light.png Life Giving Amulet.png Chilled Amulet.png Ice Staff.png Dark Sword.png Night Armor.png Bat Bat.png Fire Staff.png Telelocator Staff.png Telelocator Focus.png Nightmare Amulet.png Belt of Hunger.png Seaworthy.png Skyworthy.png
Icon Dress.png
Dress
Garland.png Rabbit Earmuffs.png Straw Hat.png Beefalo Hat.png Top Hat.png Sewing Kit.png Beekeeper Hat.png Feather Hat.png Bush Hat.png Winter Hat.png Walking Cane.png Dapper Vest.png Breezy Vest.png Puffy Vest.png
Books
Books
Birds of the World Applied Horticulture On Tentacles Sleepytime Stories The End Is Nigh
Tinkering
Tinkering
Spectoggles.png Infroggles.png Visor.png Fryfocals.png Telebrella.png Telipad.png Thumper.png Electrical Doodad.png
Ancient
Ancient
Thulecite.png Thulecite Wall.png Thulecite Medallion.png Magiluminescence.png Construction Amulet.png Star Caller's Staff.png Deconstruction Staff.png The Lazy Forager.png The Lazy Explorer.png PickSlashAxe.png Thulecite Club.png Thulecite Suit.png Thulecite Crown.png Houndius Shootius.png

Crafting Requirements
Tab Always Available Science
Tier 1
Science Machine.png
Science
Tier 2
Alchemy Engine.png
Magic
Tier 1
Prestihatitator.png
Magic
Tier 2
Shadow Manipulator.png
Ancient
Tier 1
Broken Pseudoscience Station.png
Ancient
Tier 2
Ancient Pseudoscience Station.png
Icon Tools.png
Tools
Axe.png Pickaxe.png Hammer.png Shovel.png Pitchfork.png Razor.png Feather Pencil.png Luxury Axe.png Regal Shovel.png Opulent Pickaxe.png Saddlehorn.png Saddle.png War Saddle.png Glossamer Saddle.png Brush.png Salt Lick.png
Icon Light.png
Light
Campfire.png Fire Pit.png Torch.png Endothermic Fire.png Miner Hat.png Pumpkin Lantern.png Lantern.png Endothermic Fire Pit.png Moggles.png
Icon Survival.png
Survival
Trap.png Pretty Parasol.png Bundling Wrap.png Bird Trap.png Compass.png Backpack.png Healing Salve.png Straw Roll.png Umbrella.png Bug Net.png Fishing Rod.png Piggyback.png Honey Poultice.png Fur Roll.png Tent.png Thermal Stone.png Siesta Lean-to.png Luxury Fan.png Insulated Pack.png
Icon Food.png
Food
Basic Farm.png Bee Box.png Drying Rack.png Crock Pot.png Improved Farm.png Ice Box.png Bucket-o-poop.png
Icon Science.png
Science
Science Machine.png Alchemy Engine.png Electrical Doodad.png Winterometer.png Rainometer.png Lightning Rod.png Divining Rod.png Gunpowder.png Accomploshrine.png Ice Flingomatic.png
Icon Fight.png
Fight
Grass Suit.png Battle Spear.png Battle Helm.png Spear.png Log Suit.png Bee Mine.png Sleep Dart.png Fire Dart.png Blow Dart.png Ham Bat.png Marble Suit.png Football Helmet.png Boomerang.png Tooth Trap.png Scalemail.png Weather Pain.png Morning Star.png
Icon Structures.png
Structures
Spider Eggs.png Chest.png Sign.png Mini Sign.png Wood Fence.png Hay Wall.png Wood Wall.png Wood Gate.png Stone Wall.png Pig House.png Rabbit Hutch.png Birdcage.png Cobblestones.png Wooden Flooring.png Carpeted Flooring.png Checkerboard Flooring.png Potted Fern.png Scaled Chest.png
Icon Refine.png
Refine
Rope.png Boards.png Cut Stone.png Papyrus.png Beeswax.png Wax Paper.png Purple Gem.png Nightmare Fuel.png
Icon Magic.png
Magic
Old Bell.png Prestihatitator.png Shadow Manipulator.png Meat Effigy.png Pan Flute.png One-man Band.png Night Light.png Life Giving Amulet.png Chilled Amulet.png Ice Staff.png Dark Sword.png Night Armor.png Bat Bat.png Fire Staff.png Telelocator Staff.png Telelocator Focus.png Nightmare Amulet.png Belt of Hunger.png Seaworthy.png Skyworthy.png
Icon Dress.png
Dress
Garland.png Straw Hat.png Rabbit Earmuffs.png Beefalo Hat.png Top Hat.png Fashion Melon.png Sewing Kit.png Beekeeper Hat.png Feather Hat.png Bush Hat.png Winter Hat.png Walking Cane.png Dapper Vest.png Breezy Vest.png Puffy Vest.png Ice Cube.png Summer Frest.png Cat Cap.png Rain Hat.png Rain Coat.png Hibearnation Vest.png Eyebrella.png Floral Shirt.png
Books
Books
Birds of the World Applied Horticulture On Tentacles Sleepytime Stories The End Is Nigh
Tinkering
Tinkering
Spectoggles.png Infroggles.png Visor.png Fryfocals.png Telebrella.png Telipad.png Thumper.png
Ancient
Ancient
Thulecite.png Thulecite Wall.png Thulecite Medallion.png Magiluminescence.png Construction Amulet.png Star Caller's Staff.png Deconstruction Staff.png The Lazy Forager.png The Lazy Explorer.png PickSlashAxe.png Thulecite Club.png Thulecite Suit.png Thulecite Crown.png Houndius Shootius.png

Crafting Requirements
Tab Always Available Science
Tier 1
Science Machine.png
Science
Tier 2
Alchemy Engine.png Sea Lab.png
Magic
Tier 1
Piratihatitator.png
Magic
Tier 2
Shadow Manipulator.png
Volcanic
Tier
Minimap Obsidian Workbench.png
Icon Tools.png
Tools
Axe.png Pickaxe.png Machete.png Hammer.png Shovel.png Pitchfork.png Razor.png Feather Pencil.png Luxury Axe.png Regal Shovel.png Opulent Pickaxe.png Luxury Machete.png
Icon Light.png
Light
Campfire.png Fire Pit.png Torch.png Chiminea.png Buoyant Chiminea.png Tar Lamp.png Endothermic Fire.png Boat Torch.png Boat Lantern.png Endothermic Fire Pit.png Miner Hat.png Bottle Lantern.png Obsidian Fire Pit.png
Icon Nautical.png
Nautical
Surfboard.png Lucky Hat.png The 'Sea Legs'.png Log Raft.png Raft.png Tar Extractor.png Sea Yard.png Row Boat.png Boat Repair Kit.png Thatch Sail.png Boat Cannon.png Sea Trap.png Trawl Net.png Spyglass.png Super Spyglass.png Captain Hat.png Pirate Hat.png Life Jacket.png Feather Lite Sail.png Buoy.png Cargo Boat.png Armored Boat.png Encrusted Boat.png Cloth Sail.png Snakeskin Sail.png Iron Wind.png Quackering Ram.png
Icon Survival.png
Survival
Trap.png Pretty Parasol.png Tropical Parasol.png Thatch Pack.png Bundling Wrap.png Chef Pouch.png Bird Trap.png Compass.png Backpack.png Healing Salve.png Straw Roll.png Umbrella.png Silly Monkey Ball.png Bug Net.png Fishing Rod.png Anti Venom.png Piggyback.png Honey Poultice.png Tent.png Siesta Lean-to.png Tropical Fan.png Thermal Stone.png Sea Sack.png Palm Leaf Hut.png Doydoy Nest.png
Icon Food.png
Food
Basic Farm.png Bee Box.png Drying Rack.png Crock Pot.png Mussel Stick.png Fish Farm.png Mussel Bed.png Improved Farm.png Ice Box.png Bucket-o-poop.png
Icon Science.png
Science
Science Machine.png Alchemy Engine.png Sea Lab.png Winterometer.png Rainometer.png Lightning Rod.png Electrical Doodad.png Divining Rod.png Gunpowder.png Ice Maker 3000.png Ice Flingomatic.png Quacken Drill.png
Icon Fight.png
Fight
Grass Suit.png Spear.png Log Suit.png Bee Mine.png Sleep Dart.png Fire Dart.png Blow Dart.png Poison Spear.png Poison Dart.png Seashell Suit.png Coconade.png Spear Gun.png Ham Bat.png Football Helmet.png Boomerang.png Tooth Trap.png Limestone Suit.png Cactus Armor.png Cutlass Supreme.png Horned Helmet.png
Icon Structures.png
Structures
Sand Castle.png Chest.png Sign.png Mini Sign.png Wood Fence.png Hay Wall.png Wood Wall.png Sand Bag.png Sea Chest.png Sea Wall.png Ballphin Palace.png Wood Gate.png Stone Wall.png Birdcage.png Cobblestones.png Wooden Flooring.png Limestone Wall.png Wildbore House.png Prime Ape Hut.png Dragoon Den.png Snakeskin Rug.png
Icon Refine.png
Refine
Rope.png Boards.png Cut Stone.png Papyrus.png Cloth.png Limestone.png Gold Nugget.png Coral Nubbin.png Beeswax.png Wax Paper.png Ice.png Empty Bottle.png Purple Gem.png Nightmare Fuel.png
Icon Magic.png
Magic
Piratihatitator.png Shadow Manipulator.png Meat Effigy.png Pan Flute.png One-man Band.png Night Light.png Life Giving Amulet.png Chilled Amulet.png Ice Staff.png Dripple Pipes.png Dark Sword.png Night Armor.png Fire Staff.png Telelocator Staff.png Telelocator Focus.png Nightmare Amulet.png Seaworthy.png Skyworthy.png
Icon Dress.png
Dress
Garland.png Straw Hat.png Top Hat.png Shark Tooth Crown.png Snakeskin Jacket.png Tar Suit.png Fashion Melon.png Sewing Kit.png Beekeeper Hat.png Dapper Vest.png Ice Cube.png Summer Frest.png Floral Shirt.png Brain of Thought.png Blubber Suit.png Windbreaker.png Particulate Purifier.png Snakeskin Hat.png Sleek Hat.png Dumbrella.png
Books
Books
Birds of the World Applied Horticulture Sleepytime Stories Joy of Volcanology The End Is Nigh
Tinkering
Tinkering
Spectoggles.png Infroggles.png Visor.png Fryfocals.png Telebrella.png Telipad.png Thumper.png
Icon Volcanic.png
Volcanic
Obsidian Axe.png Obsidian Machete.png Obsidian Spear.png Volcano Staff.png Obsidian Armor.png Obsidian Coconade.png Howling Conch.png Sail Stick.png

Crafting Requirements
Tab Always Available Science
Tier 1
Science Machine.png
Science
Tier 2
Alchemy Engine.png
Magic
Tier 1
Hogus Porkusator.png
Magic
Tier 2
Shadow Manipulator.png
Key to the City
Key to the City.png
Icon Tools.png
Tools
Axe.png Pickaxe.png Machete.png Hammer.png Shovel.png Pitchfork.png Razor.png Shears.png Feather Pencil.png Luxury Axe.png Regal Shovel.png Opulent Pickaxe.png Luxury Machete.png
Icon Light.png
Light
Campfire.png Fire Pit.png Torch.png Cork Candle Hat.png Miner Hat.png Lantern.png Cowl.png
Icon Treasure Hunting.png
Treasure Hunting
Disarming Tools.png Ball Pein Hammer.png Gold Pan.png Magnifying Glass.png
Icon Survival.png
Survival
Trap.png Pretty Parasol.png Bundling Wrap.png Bird Trap.png Compass.png Backpack.png Healing Salve.png Straw Roll.png Umbrella.png Bug Net.png Fishing Rod.png Bug B'Gone.png Bird Whistle.png Piggyback.png Honey Poultice.png Tent.png Siesta Lean-to.png Luxury Fan.png
Icon Nautical.png
Nautical
Log Raft.png Row Boat.png Boat Repair Kit.png Cork Bowl Canoe.png Cargo Boat.png Snakeskin Sail (Hamlet).png
Icon Food.png
Food
Basic Farm.png Drying Rack.png Crock Pot.png Improved Farm.png Ice Box.png Bucket-o-poop.png Sprinkler.png
Icon Science.png
Science
Science Machine.png Alchemy Engine.png Thermal Measurer.png Rainometer.png Lightning Rod.png Electrical Doodad.png Divining Rod.png Gunpowder.png Ice Flingomatic.png Smelter.png Oscillating Fan.png
Icon Fight.png
Fight
Grass Suit.png Spear.png Log Suit.png Bee Mine.png Sleep Dart.png Fire Dart.png Blow Dart.png Cork Bat.png Mant Mask.png Mant Suit.png Fancy Helmet.png Tin Suit.png Ham Bat.png Football Helmet.png Boomerang.png Tooth Trap.png Halberd.png Weevole Mantle.png Blunderbuss.png
Icon Structures.png
Structures
Chest.png Sign.png Mini Sign.png Wood Fence.png Hay Wall.png Wood Wall.png Cork Barrel.png Beard Hair Rug.png Wood Gate.png Stone Wall.png Birdcage.png Cobblestones.png Wooden Flooring.png Checkerboard Flooring.png Carpeted Flooring.png Lawn Turf.png Cultivated Turf.png Dense Turf.png
Icon Refine.png
Refine
Rope.png Boards.png Cut Stone.png Papyrus.png Gold Nugget.png Claw Palm Sapling.png Beeswax.png Wax Paper.png Venom Gland.png Purple Gem.png Nightmare Fuel.png
Icon Magic.png
Magic
Vortex Cloak.png Living Artifact.png Hogus Porkusator.png Shadow Manipulator.png Meat Effigy.png Pan Flute.png One-man Band.png Night Light.png Life Giving Amulet.png Chilled Amulet.png Ice Staff.png Root Trunk.png Dark Sword.png Night Armor.png Bat Bat.png Fire Staff.png Telelocator Staff.png Telelocator Focus.png Nightmare Amulet.png Pugalisk Wand.png Skyworthy.png
Icon Dress.png
Dress
Garland.png Straw Hat.png Shamlet Mask.png Top Hat.png Snakeskin Jacket (Hamlet).png Sewing Kit.png Feather Hat.png Bush Hat.png Snakeskin Hat (Hamlet).png Gas Mask.png Pith Hat.png Thunderhat.png
Books
Books
Birds of the World Applied Horticulture On Tentacles Sleepytime Stories The End Is Nigh
Icon Green Thumb.png
Green Thumb
Living Log.png Poison Balm.png Bramble Husk.png Bramble Trap.png Compost Wrap.png
Tinkering
Tinkering
Spectoggles.png Infroggles.png Visor.png Fryfocals.png Telebrella.png Telipad.png Thumper.png
Icon City Planning.png
City Planning
Flat Stone Turf.png Stone Road Turf.png Lamp Post.png Town House.png The Sterling Trough Deli.png Pigg and Pigglet's General Store.png Curly Tails Mud Spa.png Swinesbury Fine Grocer's.png Miss Sow's Floral Arrangements.png 'The Sty' Oddities Emporium.png The Flying Pig Arcane Shop.png The Boar's Tusk Weapon Shop.png The Sow's Ear Hat Shop.png Swinesbury Mineral Exchange.png The Tinkerer's Tower.png My City Hall.png Watch Tower.png Security Contract.png Slanty Shanty.png Block Hedge.png Cone Hedge.png Layered Hedge.png Layer Tree.png Irregular Tree.png Umbrella Tree.png Floopy Tree.png Funbrella Tree.png Flowering Tree.png Spiral Tree.png

Crafting Requirements
Tab Always Available Science
Tier 1
Science Machine.png
Science
Tier 2
Alchemy Engine.png
Magic
Tier 1
Prestihatitator.png
Magic
Tier 2
Shadow Manipulator.png
Ancient
Tier 1
Broken Pseudoscience Station.png
Ancient
Tier 2
Ancient Pseudoscience Station.png
Other
Icon Tools.png
Tools
Axe.png Pickaxe.png Hammer.png Shovel.png Pitchfork.png Razor.png Feather Pencil.png Pocket Scale.png Luxury Axe.png Regal Shovel.png Opulent Pickaxe.png Saddle.png War Saddle.png Glossamer Saddle.png Brush.png Saddlehorn.png Salt Lick.png
Icon Light.png
Light
Campfire.png Fire Pit.png Torch.png Willow's Lighter.png Mushlight.png Glowcap.png Endothermic Fire.png Miner Hat.png Pumpkin Lantern.png Lantern.png Endothermic Fire Pit.png Moggles.png
Icon Survival.png
Survival
Trap.png Compass.png Pretty Parasol.png Telltale Heart.png Flare.png Whirly Fan.png Bundling Wrap.png Bernie.png Chef Pouch.png Candy Bag.png Gift Wrap.png Bird Trap.png Backpack.png Healing Salve.png Straw Roll.png Umbrella.png Bug Net.png Fishing Rod.png Sea Fishing Rod.png Water Balloon.png Pile o' Balloons.png Piggyback.png Honey Poultice.png Fur Roll.png Tent.png Thermal Stone.png Siesta Lean-to.png Luxury Fan.png Insulated Pack.png Booster Shot.png
Icon Food.png
Food
Portable Crock Pot.png Portable Grinding Mill.png Portable Seasoning Station.png Basic Farm.png Bee Box.png Drying Rack.png Crock Pot.png Mushroom Planter.png Improved Farm.png Bucket-o-poop.png Ice Box.png Salt Box.png
Icon Science.png
Science
Science Machine.png Mad Scientist Lab.png Alchemy Engine.png Electrical Doodad.png Winterometer.png Rainometer.png Lightning Rod.png Think Tank.png Cartographer's Desk.png Potter's Wheel.png Gunpowder.png Ice Flingomatic.png
Icon Fight.png
Fight
Grass Suit.png Napsack.png Battle Spear.png Battle Helm.png Spear.png Log Suit.png Bee Mine.png Sleep Dart.png Fire Dart.png Blow Dart.png Electric Dart.png Ham Bat.png Marble Suit.png Football Helmet.png Cookie Cutter Cap.png Boomerang.png Tooth Trap.png Scalemail.png Weather Pain.png Morning Star.png Tail o' Three Cats.png
Icon Structures.png
Structures
Spider Eggs.png End Table.png Scaled Furnace.png Potted Succulent.png Replica Relic Chair.png Replica Relic Table.png Replica Relic Vase.png Replica Relic Plate.png Replica Relic Bowl.png Replica Relic Dish.png Festive Tree Planter.png Gobbler Shrine.png Varg Shrine.png Pig Shrine.png Chest.png Sign.png Directional Sign.png Mini Sign.png Wood Fence.png Hay Wall.png Wood Wall.png Friendly Scarecrow.png Tackle Receptacle.png Craftsmerm House.png DIY Royalty Kit.png Wood Gate.png Stone Wall.png Pig House.png Rabbit Hutch.png Birdcage.png Fish Scale-O-Matic.png Cobblestones.png Wooden Flooring.png Carpeted Flooring.png Checkerboard Flooring.png Potted Fern.png Scaled Chest.png Moon Rock Wall.png Scaled Flooring.png Wardrobe.png Marsh Turf.png Merm Flort-ifications.png
Icon Seafaring.png
Seafaring
Winged Sail.png Think Tank.png
Think Tank:
Boat Kit.png Oar.png Driftwood Oar.png Boat Patch.png Anchor Kit.png Mast.png Steering Wheel Kit.png Tin Fishin' Bin.png Anchor Figure Sketch.png
Icon Refine.png
Refine
Feathery Canvas.png Rope.png Boards.png Cut Stone.png Papyrus.png Beeswax.png Wax Paper.png Thick Fur.png Cratered Moonrock.png Marble Bean.png Purple Gem.png Nightmare Fuel.png
Icon Magic.png
Magic
Abigail's Flower.png Kitschy Goose Idol.png Kitschy Beaver Idol.png Kitschy Moose Idol.png The Lazy Deserter.png Prestihatitator.png Shadow Manipulator.png Meat Effigy.png Pan Flute.png One-man Band.png Night Light.png Life Giving Amulet.png Chilled Amulet.png Ice Staff.png Ocuvigil.png Moon Dial.png Dark Sword.png Night Armor.png Bat Bat.png Fire Staff.png Telelocator Staff.png Telelocator Focus.png Nightmare Amulet.png Belt of Hunger.png
Icon Dress.png
Dress
Garland.png Straw Hat.png Seawreath.png Blue Funcap.png Green Funcap.png Red Funcap.png Fashion Goggles.png Desert Goggles.png Clever Disguise.png Rabbit Earmuffs.png Beefalo Hat.png Top Hat.png Fashion Melon.png Sewing Kit.png Beekeeper Hat.png Feather Hat.png Bush Hat.png Winter Hat.png Walking Cane.png Dapper Vest.png Breezy Vest.png Puffy Vest.png Ice Cube.png Summer Frest.png Cat Cap.png Rain Hat.png Rain Coat.png Hibearnation Vest.png Eyebrella.png Floral Shirt.png
Books
Books
Birds of the World Applied Horticulture On Tentacles Sleepytime Stories The End Is Nigh
Icon Engineering.png
Engineering
Trusty Tape.png Winona's Catapult.png Winona's Spotlight.png Winona's Generator.png Winona's G.E.M.erator.png
Icon Seasonings.png
Seasonings
Portable Grinding Mill.png
Portable Grinding Mill:
Garlic Powder.png Honey Crystals.png Chili Flakes.png Seasoning Salt.png
Icon Shadow.png
Shadow
Codex Umbra.png Codex Umbra.png
Codex Umbra:
Shadow Logger.png Shadow Miner.png Shadow Digger.png Shadow Duelist.png
Ancient
Ancient
Thulecite.png Thulecite Wall.png Thulecite Medallion.png Magiluminescence.png Construction Amulet.png Star Caller's Staff.png Deconstruction Staff.png The Lazy Forager.png The Lazy Explorer.png PickSlashAxe.png Thulecite Club.png Thulecite Suit.png Thulecite Crown.png Houndius Shootius.png
Icon Cartography.png
Cartography
Cartographer's Desk.png
Cartographer's Desk:
Map Scroll.png
Celestial
Celestial
Celestial Orb.png
Celestial Orb:
Moon Rock Idol.png Portal Paraphernalia.png
Celestial Altar.png
Celestial Altar:
Moon Glass Axe.png Glass Cutter.png Moon Crater Turf.png Bath Bomb.png Moon Moth Figure Sketch.png "Moon" Figure Sketch.png
Icon Critters.png
Critters
Rock Den.png
Rock Den:
Kittykit.png Vargling.png Ewelet.png Broodling.png Glomglom.png Giblet.png Mothling.png
Icon Fishing.png
Fishing
Tackle Receptacle.png
Tackle Receptacle:
Wooden Ball Bobber.png Hardened Slip Bobber.png Jet Quill Float.png Crimson Quill Float.png Azure Quill Float.png Saffron Quill Float.png Down Quill Float.png Malbatross Quill Float.png Sunrise Spoon.png Dusky Spoon.png Nightflyer Spoon.png Sunrise Spinnerbait.png Dusky Spinnerbait.png Nightflyer Spinnerbait.png
Icon Sculpt.png
Sculpt
Potter's Wheel.png
Potter's Wheel:
Bubble Pipe Carving (Marble).png Carved Hornucopia (Marble).png Pawn Figure (Marble).png Knight Figure (Marble).png Bishop Figure (Marble).png Rook Figure (Marble).png Queenly Figure (Marble).png Kingly Figure (Marble).png Bearger Figure (Marble).png Deerclops Figure (Marble).png Dragonfly Figure (Marble).png Moose Figure (Marble).png Moon Moth Figure (Marble).png Anchor Figure (Marble).png "Moon" Figure (Marble).png Hound Figure (Marble).png Varg Figure (Marble).png

Nguyên Mẫu

Để tạo một Vật Dụng hoặc Công Trình, trước hết phải mở khóa bằng cách nguyên mẫu chúng. Đứng gần một Máy Khoa Học sẽ cho phép nhân vật nguyên mẫu những vật dụng cấp 1. Để nguyên mẫu những vật dụng cấp 2, ta phải đứng gần Máy Luyện Kim. Một máy cấp cao có thể nguyên mẫu những vật dụng cấp thấp hơn.

Nguyên mẫu một Vật Dụng hoặc Công Trình không tốn thêm tài nguyên. Một khi đã nguyên mẫu, vật dụng có thể được chế tạo mọi nơi bất cứ lúc nào.

Nguyên mẫu bất cứ vật dụng nào sẽ làm nhân vật hồi 15 Tinh Thần ngay lập tức, điều này chỉ khi nguyên mẫu vật dụng và không có trong những lần sau này với vật dụng đó. Với 93 vật dụng có thể Chế Tạo trong game, như trong bản cập nhật "Strange New Powers", nghĩa là có 1,395 Tinh Thần có thể kiếm được; 600 trong đó có sẵn chỉ thông qua Máy Khoa Học. Do đó, một thủ thuật đơn giản để phục hồi Tinh Thần là giữ chậm việc nguyên mẫu những vật dụng mới cho đến khi bạn cần đến chúng.

Placeholder.png Bên lề

  • Trước bản cập nhật "Hungry for your Hunger", Tay Máy Bóng Tối có thể thay thế cho cả Máy Khoa HọcMáy Luyện Kim, cho phép người chơi phá hủy những cổ máy nguyên cứu cấp thấp hơn khi chúng đã nâng cấp. Mẫu game mới đã tạo ra 2 con đường Chế Tạo riêng biệt ở chỗ Máy Luyện Kim có thể nguyên mẫu tất cả công thức của Máy Khoa Học, và Tay Máy Bóng Tối có thể nguyên mẫu tất cả công thức mà Mũ Ma Thuật có thể. Ma Thuật và Khoa Học là các rô tơ khác nhau. Những thiết bị ma thuật không thể nguyên mẫu bất cứ các công thức khoa học nào, nghĩa là người chơi sẽ cần có ít nhất 2 cổ máy nguyên cứu trong tay cho đến khi tất cả các công thức được mở khóa.
  • Trong bản tiền beta của game Don't Starve đã sử dụng hệ thống 'Điểm Nghiên Cứu' thay cho nguyên mẫu.
    • Trước đây, Vàng Thỏi được sử dụng để mua trước tiếp các công thức.
Cơ Chế Lối Chơi
Hoạt Động Chế TạoCâu CáNấu ĂnNuôi TrồngNgủCưỡi Bò Lai • (Đi Thuyền Shipwrecked icon.png)
Môi Trường Ngày-ĐêmChu kỳ TrăngChu kỳ Ác MộngĐộng ĐấtSétMưaMưa Ếch
(Gió LớnSương MùSóngLụtNúi Lửa Phun Trào) Shipwrecked icon.png)
(Sương Mù) Hamlet icon.png)
(Bão CátBão Mặt Trăng Don't Starve Together icon.png)
Cơ Chế Quần XãNhân VậtCharlieChếtĐộ BềnĐiểm Kinh NghiệmLửaHỏng Lương ThựcCóng LạnhMáuSức ĐóiTinh ThầnNguồn SángBản ĐồSự Man RợnTài Nguyên Không Tái SinhKiến TrúcĐiều KhiểnSao Lưu
(Ẩm Ướt Reign of Giants icon.pngShipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Quá Nhiệt Reign of Giants icon.pngShipwrecked icon.png) (Độc Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png)
(Sốt Hoa CỏĐối Tượng Dị ThườngTận ThếLễ Hội Heo Hamlet icon.png)
(Khai SángSự KiệnDịch BệnhHồn MaTái Sinh Tài NguyênSkins Don't Starve Together icon.png)
Chế Độ Trải NghiệmPhiêu LưuBề MặtHang ĐộngTàn TíchMiệng Núi LửaTùy Chỉnh Thế Giới
Khác Làng LợnĐường (Lối Mòn) • Nghĩa ĐịaBiểnVực ThẳmCầuBộ VáĐồNhà Xác
Advertisement