Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Warly Portrait.png
Some sort of menacing key.

Warly

Chìa Khóa Xương là chìa khóa có ở bản Shipwrecked. Nó kiếm được bằng cách câu trong những Mộ Ngập Nước. Cơ hội nhận được nó sẽ tăng dần với mỗi Mộ Ngập Nước đã câu.

Cùng với Chìa Khóa VàngChìa Khóa Sắt, Chìa Khóa Xương dùng để giải thoát Woodlegs bị nhốt lồng của ông ở trên Núi Lửa.

Advertisement