FANDOM


Wilson Portrait
Royal-key.

Wilson

Willow Portrait
I just have to find out what it locks.

Willow

Wolfgang Portrait
Is key.

Wolfgang

Wendy Portrait
A key to trinkets.

Wendy

WX-78 Portrait
PASSKEY

WX-78

Wickerbottom Portrait
A key. But to what?

Wickerbottom

Woodie Portrait
What do you think this opens?

Woodie

Waxwell Portrait
This seems rather ornate.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Theoretically, it fits a lock somewhere.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
A key for which to open treasures.

Wigfrid

Webber Portrait
It's a key to open stuff.

Webber

Walani Portrait
Wonder what it opens.

Walani

Warly Portrait
It must unlock something.

Warly

Woodlegs Portrait
Argh! 'Tis fer tha'treasure?

Woodlegs

Wilba Portrait
WHATFORE IT OPEN-ETH?

Wilba

Wormwood Portrait
Little key

Wormwood

Wheeler Portrait
Locks and keys. The cornerstone of every good adventure.

Wheeler

Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia là một vật phẩm độc quyền trong Hamlet DLC.

Nó lấy được từ Nữ Hoàng khi đưa cho cô ta Trượng Hoàng Gia, Vương Miện Hoàng Gia, Lam Lợn Tổ hoặc Nấm Nạm Ngọc. Chúng được dùng để mở khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.