FANDOMA handy pile of pocket sand.

–Wilson

Sand là nguyên liệu có thể tìm thấy trong Shipwrecked DLC. Người chơi có thể kiếm Cát khi đào Đống Cát bằng Xẻng. Nó cũng sẽ biến mất sau những cơn gió gió lớn trong Mùa Bão hay sau khi thuyền chìm.


Icon Tools UsageSửa đổi

Inventory slot backgroundSand

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundEmpty Bottle

×1

Inventory slot backgroundSand

×4

Inventory slot background Palm Leaf

×2

Inventory slot backgroundSeashell

×3

Interface arrow rightInventory slot backgroundSand Castle

×1

Inventory slot backgroundSand

×2

Inventory slot background Limestone

×2

Inventory slot backgroundLog

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundChiminea

×1

Inventory slot backgroundSand

×3

Inventory slot background Cloth

×2

Science MachineInventory slot backgroundSand Bag

×1

Bên LềSửa đổi

  • Câu nói "Pocket sand" của Wilson rất có thể là tham khảo từ King of the Hill, có nhân vật Dale để cát trong túi như một thứ để chạy thoát thất, ông gọi nó là "Pocket Sand".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.