FANDOM


Wilson Portrait
I'm not terribly curious about the smell.

Wilson

Willow Portrait
Gross.

Willow

Wolfgang Portrait
Is good no more.

Wolfgang

Wendy Portrait
Farewell, chum.

Wendy

WX-78 Portrait
ALL LIFE DIES AND THEN SMELLS

WX-78

Wickerbottom Portrait
That fish matter is becoming a biohazard.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I think it's time to throw this out.

Woodie

Waxwell Portrait
I believe I should dispose of this.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Yöu smell öf yöur failure.

Wigfrid

Webber Portrait
It's no good to anyone now.

Webber

Walani Portrait
Gag material!

Walani

Warly Portrait
Such a shame...

Warly

Woodlegs Portrait
Smells like th'devil hisself made wind.

Woodlegs

Cá Thối là một Vật Dụng xuất hiện trong DLC Shipwrecked. Cá Nhám Chó ChếtCá Kiếm Chết sẽ biến thành Cá Thối thay vì Thối nếu như để chúng hỏng. Cũng có thể kiếm một cái từ một Lưới Rà. Cho Packim Baggims ăn một Cá Nhám Chó Chết hay một Cá Kiếm Chết sẽ khiến nó nhổ ra một Cá Thối. Cá Thối có thể đập để lấy 2 Mảnh Xương.

Don't Starve Together iconDon't Starve TogetherSửa đổi

Wilson Portrait
I'm not terribly curious about the smell.

Wilson

Willow Portrait
Gross.

Willow

Wolfgang Portrait
Is good no more.

Wolfgang

Wendy Portrait
Farewell, chum.

Wendy

WX-78 Portrait
ALL LIFE DIES AND THEN SMELLS

WX-78

Wickerbottom Portrait
That fish matter is becoming a biohazard.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I think it's time to throw this out.

Woodie

Waxwell Portrait
How vile.

Maxwell

Wigfrid Portrait
You smell of your failure.

Wigfrid

Webber Portrait
It's no good to anyone now.

Webber

Warly Portrait
Such a shame...

Warly

Wormwood Portrait
Smells good. Mmmmm...

Wormwood

Winona Portrait
Such a shame to let good food go to waste.

Winona

Wortox Portrait
It's spoiled rotten!

Wortox

Wurt Portrait
Someone not take care of fish pet!

Wurt

Cá Thối được thêm vào Don't Starve Together trong cập nhật Return of Them phần Hook, Line, and Inker.

Một Cá Thối sẽ thu được từ Cá Sống hoặc Lươn khi đã hỏng. Có thể dùng Búa đập để thu được Thối (50%) hoặc 1 Mảnh Xương (50%).

Cá Thối dẫn tới sự mất tỉnh táo cho Wurt.

Miếng Cá ThốiSửa đổi

Miếng Cá Thối được thêm vào Don't Starve Together trong cập nhật Return of Them phần Hook, Line, and Inker.

Một Miếng Cá Thối thu được từ Thịt Cá Nhỏ khi đã hỏng. Có thể dùng Búa đập để thu được Thối (75%) hoặc 1 Mảnh Xương (25%).

A Spoiled Fish Morsel is obtained when an Fish Morsel spoil. It can be hammered to obtain a Rot (75%) or a Bone Shards (25%).


Prototype Mẹo Sửa đổi

  • Mảnh Xương chỉ gộp đến 20, nhưng Cá Thối gộp đến 40 và mỗi cái đập ra được hai Mảnh Xương. Điều này khiến hiệu quả không quan hơn khi lưu trữ Cá Thối.

Mosquito Lỗi Sửa đổi

  • Đập một Cá Thối trong hành trang sẽ khiến Cá biến mất và không cho Mảnh Xương nào. Đặt Cá xuống đất rồi đập ở đó thì được.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.