FANDOM


Picking isn't as fun as chopping.

–Woodie

Cành Cây là một trong những Vật Dụng đầu tiên kiếm được lúc bắt đầu một game mặc định mới và rất cần thiết để chế tạo nhiều công cụ và các vật dụng hữu ích khác, khiến chúng là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất trong Don't Starve.

Cành Cây cần phải là một trong các vật dụng người chơi nên kiếm thật nhiều lúc khởi đầu mộy game mới, cùng với Đá Lửa.

Cành Cây có thể thu lượm từ Cành Con, Bụi Gai, Cây Chuối HangCây Gai, mà hầu hết đều dễ dàng tìm thấy xung quanh. Chúng có để thu hoạch và đào lên bằng Xẻng. Cây Gai có thể đốn bằng Rìu (hay Rìu Xa Xỉ). Mỗi Cành Con hay Bụi Gai sẽ cho được 1 Cành Cây, và rồi nó vô dụng cho đến khi mọc ra lại sau 4 ngày. Cây Gai cho được 1 Cành Cây, nhưng không mọc lại. Cành Cây đôi khi có thể tìm thấy ngẫu nhiên ở gần Hài Cốt của các Bộ Vá.

Cành Cây không ăn được, nhưng chúng có thể dùng như là phụ gia trong nhiều công thức Nồi Hầm và là yêu cầu để làm Cá Que, Bánh Bột, và Thịt Xiên.

Reign of Giants icon Reign of Giants Sửa đổi

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Cành Cây giờ cũng có thể kiếm bằng Cây Cỏ Lăn, làm chúng 100% khả năng tái tạo thậm chí nếu tất cả Cành Cây và Bụi Gai bị đốt cháy hết. Nó cũng được dùng trong nhiều công thức mới, như Giáo ChiếnÔ Mắt.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Công Cụ:

Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Flint

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundAxe

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundLuxury Axe

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Flint

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundPickaxe

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundOpulent Pickaxe

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Flint

×2

Science MachineInventory slot backgroundShovel

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundRegal Shovel

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×3

Inventory slot background Rocks

×3

Inventory slot backgroundRope

×2

Science MachineInventory slot backgroundHammer

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×3

Inventory slot background Rocks

×3

Inventory slot backgroundCut Grass

×6

Science MachineInventory slot backgroundHammer

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Flint

×2

Science MachineInventory slot backgroundPitchfork

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Flint

×2

Science MachineInventory slot backgroundRazor

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Bone Shards

×1

Inventory slot backgroundJet Feather

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundSaddlehorn

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Charcoal

×1

Inventory slot backgroundJet Feather

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundFeather Pencil

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Flint

×3

Interface arrow rightInventory slot backgroundMachete

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundLuxury Machete

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Iron Ore

×2

Science MachineInventory slot backgroundShears

×1

Hamlet icon
Nguồn Sáng:
Inventory slot backgroundCut Grass

×2

Inventory slot background Twigs

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundTorch

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×3

Inventory slot background Rope

×2

Inventory slot backgroundLight Bulb

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundLantern

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Torch

×1

Science MachineInventory slot backgroundBoat Torch

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Empty Bottle

×1

Inventory slot backgroundFireflies

×1

Science MachineInventory slot backgroundBoat Lantern

×1

Shipwrecked icon
Sinh Tồn:
Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Cut Grass

×6

Interface arrow rightInventory slot backgroundTrap

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×3

Inventory slot background Silk

×4

Science MachineInventory slot backgroundBird Trap

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×4

Inventory slot background Twigs

×4

Science MachineInventory slot backgroundBackpack

×1

Inventory slot backgroundSilk

×6

Inventory slot background Twigs

×4

Inventory slot backgroundRope

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundTent

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×6

Inventory slot background Pig Skin

×1

Inventory slot backgroundSilk

×2

Science MachineInventory slot backgroundUmbrella

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Silk

×2

Inventory slot backgroundRope

×1

Science MachineInventory slot backgroundBug Net

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Silk

×2

Science MachineInventory slot backgroundFishing Rod

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Cut Grass

×3

Inventory slot backgroundPetals

×6

Interface arrow rightInventory slot backgroundPretty Parasol

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Palm Leaf

×3

Inventory slot backgroundPetals

×6

Interface arrow rightInventory slot backgroundTropical Parasol

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundTwigs

×8

Inventory slot background Doydoy Feather

×2

Inventory slot backgroundManure

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundDoydoy Nest

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundTwigs

×3

Inventory slot background Petals

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundWhirly Fan

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Cut Grass

×1

Inventory slot backgroundNitre

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlare

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Cut Grass

×4

Inventory slot backgroundNitre

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundChef Pouch

×1

Don't Starve Together iconWarly Portrait
Lương Thực:
Inventory slot backgroundTwigs

×3

Inventory slot background Charcoal

×2

Inventory slot backgroundRope

×3

Science MachineInventory slot backgroundDrying Rack

×1

Inventory slot backgroundCut Stone

×3

Inventory slot background Charcoal

×6

Inventory slot backgroundTwigs

×6

Science MachineInventory slot backgroundCrock Pot

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×6

Inventory slot background Charcoal

×6

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundPortable Crock Pot

×1

Don't Starve Together iconWarly Portrait
Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Electrical Doodad

×2

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundPortable Grinding Mill

×1

Don't Starve Together iconWarly Portrait
Inventory slot backgroundTwigs

×6

Inventory slot background Cut Stone

×3

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundPortable Seasoning Station

×1

Don't Starve Together iconWarly Portrait
Khoa Học:
Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Nightmare Fuel

×4

Inventory slot backgroundGears

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundDivining Rod

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Boards

×2

Inventory slot backgroundCut Stone

×2

Science MachineInventory slot backgroundPotter's Wheel

×1

Don't Starve Together icon
Chiến Đấu:
Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Rope

×1

Inventory slot backgroundFlint

×1

Science MachineInventory slot backgroundSpear

×1

Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Inventory slot background Twigs

×2

Inventory slot backgroundMeat

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundHam Bat

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×10

Inventory slot background Twigs

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundGrass Suit

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Flint

×2

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundBattle Spear

×1

Reign of Giants icon Wigfrid portrait
Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Dead Swordfish

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundCutlass Supreme

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Alloy

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundHalberd

×1

Hamlet icon
Kiến Trúc:
Inventory slot backgroundTwigs

×3

Inventory slot background Rope

×1

Science MachineInventory slot backgroundWood Fence

×6

Inventory slot backgroundCut Grass

×4

Inventory slot background Twigs

×2

Science MachineInventory slot backgroundHay Wall

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×10

Inventory slot background Manure

×4

Inventory slot backgroundBanana

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundPrime Ape Hut

×1

Shipwrecked icon
Trang Phục:
Inventory slot backgroundRabbit

×2

Inventory slot background Twigs

×1

Science MachineInventory slot backgroundRabbit Earmuffs

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Walrus Tusk

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundWalking Cane

×1

Inventory slot backgroundDeerclops Eyeball

×1

Inventory slot background Twigs

×15

Inventory slot backgroundBone Shards

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundEyebrella

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundWatermelon

×1

Inventory slot background Twigs

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundFashion Melon

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Pig Skin

×1

Inventory slot backgroundBeard Hair

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundShamlet Mask

×1

Hamlet iconWebber Portrait
Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Fish

×1

Inventory slot backgroundCut Reeds

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundClever Disguise

×1

DST iconWurt Portrait
Săn Kho Báu
Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Iron Ore

×2

Science MachineInventory slot backgroundBall Pein Hammer

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Iron Ore

×1

Inventory slot backgroundBlue Gem

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundMagnifying Glass

×1

Hamlet icon
Kỹ Thuật
Inventory slot backgroundTwigs

×3

Inventory slot background Trusty Tape

×1

Inventory slot backgroundRocks

×15

Interface arrow rightInventory slot backgroundWinona's Catapult

×1

Don't Starve Together iconWinona Portrait
Thiên Thể
Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Moon Shard

×3

Celestial AltarInventory slot backgroundMoon Glass Axe

×1

Don't Starve Together icon
Công Thức Nấu Chậm
Inventory slot backgroundFishes

×1

Inventory slot background Twigs

×1

Inventory slot backgroundFillerInventory slot backgroundFillerCrock PotInventory slot backgroundFishsticks

×1

Inventory slot backgroundMeats

×1

Inventory slot background Twigs

×1

Inventory slot backgroundFillerInventory slot backgroundFillerCrock PotInventory slot backgroundKabobs

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Corns

×1

Inventory slot backgroundHoney

×1

Inventory slot backgroundFiller

×1

Crock PotInventory slot backgroundPowdercake

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Watermelon

×1

Inventory slot backgroundIce

×1

Inventory slot backgroundFiller

×1

Crock PotInventory slot backgroundMelonsicle

×1

Reign of Giants iconKhông Vegetables, Meats hoặc All Eggs
Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Banana

×1

Inventory slot backgroundIce

×1

Inventory slot backgroundFiller

×1

Crock PotInventory slot backgroundBanana Pop

×1

Shipwrecked iconKhông Meats hoặc Fishes
Inventory slot backgroundTwigs

×1

Inventory slot background Jellyfish

×1

Inventory slot backgroundIce

×1

Inventory slot backgroundFiller

×1

Crock PotInventory slot backgroundJelly-O Pop

×1

Shipwrecked icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.