Don't Starve Wiki

Sửa đổi

Đom Đóm

0
  Đang tải biên tập
  • Đối Tượng Tự Sản
  • Sinh Vật Thụ Động
  • Sinh Vật Bề Mặt
  • Sinh Vật Hang Động
  • Nguồn Sáng
  • Nhiên Liệu
  • Không Tái Sinh