FANDOM


Harp Statue Bài Viết này không hoàn thiện vì sự phá hoại xấu xa của Maxwell.... Hãy giúp hoàn thiện nó, hoặc thảo luận với cộng đồng dưới phần bình luận.

Đối Tượng Phong Hóa là các đối tượng được giới thiệu trong Hamlet DLC. Chúng có thể được tìm thấy duy nhất trên Quần Xã Tổ BFB, ngoài việc có thể tìm được bên trong tổ, chúng còn được thấy rải rác trên Đỉnh Núi.

Những đối tượng này được làm bằng vật liệu cơ bản vì vậy chúng có khả năng cho phép người chơi chế tạo các công cụ (đặc biệt là Cuốc) để thoát khỏi hòn đảo của BFB nếu họ quên hoặc không có. Tuy nhiên, tất cả các đối tượng này là không thể tái tạo: Khi bị phá hủy, chúng sẽ biến mất vĩnh viễn.

Nhà Phong Hóa Sửa đổi

Ảnh Tên Tài nguyên Spawn Code
Weathered House Nhà Phong Hóa 2 Boards (3 lần Hammer) "roc_nest_house"
Wilson Portrait
Anyone home?

Wilson

Willow Portrait
Anyone there?

Willow

Wolfgang Portrait
Hello? Is anyone home?

Wolfgang

Wendy Portrait
An empty house. How apropos.

Wendy

WX-78 Portrait
REDUNDANT HOME

WX-78

Wickerbottom Portrait
Looks abandoned.

Wickerbottom

Woodie Portrait
That's nice.

Woodie

Waxwell Portrait
Who lives there?

Maxwell

Wagstaff Portrait
I wonder if anyone dwells within that domestic structure.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Nöt my höuse!

Wigfrid

Webber Portrait
Hello? Anyone home?

Webber

Walani Portrait
Maybe I could move in.

Walani

Warly Portrait
*allo?

Warly

Woodlegs Portrait
Captain's cabin.

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS HOUSE O' LONELY

Wilba

Wormwood Portrait
No one there

Wormwood

Wheeler Portrait
Well, they probably have a nice view.

Wheeler

Đèn Rỉ Sét Sửa đổi

Ảnh Tên Tài nguyên Spawn Code
Rusty Lamp Đèn Rỉ Sét 2 Iron Ore (3 lần Hammer) "roc_nest_rusty_lamp"
Wilson Portrait
Busted and rusted.

Wilson

Willow Portrait
Aww... can't even light a fire in there.

Willow

Wolfgang Portrait
Is broken.

Wolfgang

Wendy Portrait
Rusted, like my soul.

Wendy

WX-78 Portrait
SENSELESSLY SLAUGHTERED BY RUST

WX-78

Wickerbottom Portrait
Unfonctional.

Wickerbottom

Woodie Portrait
It's broken.

Woodie

Waxwell Portrait
It's seen brighter days.

Maxwell

Wagstaff Portrait
A lamp of some sort. Presumably it no longer functions.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
It lighteth nöt!

Wigfrid

Webber Portrait
Doesn't work.

Webber

Walani Portrait
Huh. Doesn't evenn work.

Walani

Warly Portrait
Not working.

Warly

Woodlegs Portrait
It's been run through!

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS BROK'DEN

Wilba

Wormwood Portrait
Working?

Wormwood

Wheeler Portrait
Maybe it's good for parts?

Wheeler

Cây Phong Hóa Sửa đổi

Ảnh Tên Tài nguyên Spawn Code
Weathered Tree Cây Phong Hóa 1 Log (3 lần Axe, Luxury Axe) "roc_nest_tree1"
"roc_nest_tree2"
Wilson Portrait
Science says it's a tree.

Wilson

Willow Portrait
I can't even burn it.

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang is stronger.

Wolfgang

Wendy Portrait
More industrious than me.

Wendy

WX-78 Portrait
REDUNDANT WOOD STRUCTURE

WX-78

Wickerbottom Portrait
Looks like it's been transplanted here.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Doesn't look like we can chop it.

Woodie

Waxwell Portrait
It's seen better days.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Theoretically it's a tree.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
I cannöt chöp thee!

Wigfrid

Webber Portrait
Can't climb that tree.

Webber

Walani Portrait
How'd that get here?

Walani

Warly Portrait
Strange place for a tree.

Warly

Woodlegs Portrait
A land mast.

Woodlegs

Wilba Portrait
OVER-WEATHER'D

Wilba

Wormwood Portrait
Friend?

Wormwood

Wheeler Portrait
It's just an old tree.

Wheeler

Thân Cây Phong Hóa Sửa đổi

Ảnh 'Tên' Tài nguyên Spawn Code
Weathered Trunk Thân Cây Phong Hóa 1 Log (3 lần Axe, Luxury Axe) "roc_nest_trunk"
Wilson Portrait
What could've broken that?

Wilson

Willow Portrait
Broken, but not burnt.

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang can break free too, if he want.

Wolfgang

Wendy Portrait
Broken, like my soul.

Wendy

WX-78 Portrait
NONFUNCTIONNING WOODS

WX-78

Wickerbottom Portrait
Goodness, what catastrophe has struck that?!

Wickerbottom

Woodie Portrait
Tsk. Bad chopping form.

Woodie

Waxwell Portrait
I wonder what broke that?

Maxwell

Wagstaff Portrait
Evidently, it's been broken by something big.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
What beast did breaketh thee!

Wigfrid

Webber Portrait
Yeesh. What could've broken that?

Webber

Walani Portrait
Harsh.

Walani

Warly Portrait
Mon dieu!

Warly

Woodlegs Portrait
Have ta careen this nest t'fix it.

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS BROK'DEN

Wilba

Wormwood Portrait
You alright?

Wormwood

Wheeler Portrait
Hope that bird doesn't break me in half like that.

Wheeler

Nhánh Cây Phong Hóa Sửa đổi

Ảnh 'Tên' 'Tài nguyên' Spawn Code
Weathered Branch Nhánh Cây Phong Hóa '1 'Log (3 lần Axe, Luxury Axe) "roc_nest_branch1"
"roc_nest_branch2"
Wilson Portrait
Something big moved that there.

Wilson

Willow Portrait
Wish I could burn it.

Willow

Wolfgang Portrait
Is old.

Wolfgang

Wendy Portrait
Weathered, like my soul.

Wendy

WX-78 Portrait
OUTDATED TECHNOLOGY

WX-78

Wickerbottom Portrait
That’s been here for a while.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Aw. Somebody already chopped it.

Woodie

Waxwell Portrait
What a mess.

Maxwell

Wagstaff Portrait
A branch. In theory it could be a source of wood.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Already vanquished.

Wigfrid

Webber Portrait
What could've moved that over here?

Webber

Walani Portrait
Just a branch.

Walani

Warly Portrait
A barbeque spit.

Warly

Woodlegs Portrait
Too old fer'a mast.

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS BIG STICKING PLACE

Wilba

Wormwood Portrait
Lost?

Wormwood

Wheeler Portrait
Maybe I can get some wood out of it.

Wheeler

Cành Cây Phong Hóa Sửa đổi

Ảnh Tên 'Tài nguyên' Spawn Code
Weathered Stick Cành Cây Phong Hóa 1 Twigs "roc_nest_debris1"
"roc_nest_debris2"
"roc_nest_debris3"
"roc_nest_debris4"
Wilson Portrait
A sticky situation.

Wilson

Willow Portrait
What's that doing there?

Willow

Wolfgang Portrait
Is stick.

Wolfgang

Wendy Portrait
It has endured hardship.

Wendy

WX-78 Portrait
A STICK

WX-78

Wickerbottom Portrait
Quite seasoned.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Wood.

Woodie

Waxwell Portrait
How boring.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Evidently, it's a stick.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Tis a stick!

Wigfrid

Webber Portrait
It's a stick.

Webber

Walani Portrait
Hey stick!

Walani

Warly Portrait
A fine stick.

Warly

Woodlegs Portrait
A stick.

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS A STICK

Wilba

Wormwood Portrait
Friend!

Wormwood

Wheeler Portrait
Someone left their junk lying around.

Wheeler

Bụi Cây Phong Hóa Sửa đổi

Ảnh Tên ''''Tài nguyên'''' Spawn Code
Weathered Shrub Bụi Cây Phong Hóa 1 Cut Grass "roc_nest_bush"
Wilson Portrait
Looks bushed.

Wilson

Willow Portrait
Wish I could burn it!

Willow

Wolfgang Portrait
Is teensy bush.

Wolfgang

Wendy Portrait
I believe it is an imposter.

Wendy

WX-78 Portrait
EXCESSIVE DECORATION

WX-78

Wickerbottom Portrait
I'm not familiar with that species.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Must be bushed.

Woodie

Waxwell Portrait
What a mess.

Maxwell

Wagstaff Portrait
I believe it's a bush of some sort.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Cöncerns me nöt!

Wigfrid

Webber Portrait
There's no berries on it.

Webber

Walani Portrait
Must've taken a lot of work to make this.

Walani

Warly Portrait
Pity there are no berries on it.

Warly

Woodlegs Portrait
Has no berries to speak of.

Woodlegs

Wilba Portrait
AY, THER'S THE SHRUB

Wilba

Wormwood Portrait
Like your hair

Wormwood

Wheeler Portrait
Swell. Another bush. How unusual.

Wheeler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.