FANDOM


Wilson Portrait
Something must power it.

Wilson, when examining an unlit Ancient Beacon

Willow Portrait
Ew, creepy.

Willow, when examining an unlit Ancient Beacon

Wolfgang Portrait
Is place for light.

Wolfgang, when examining an unlit Ancient Beacon

Wendy Portrait
There is no light to be found.

Wendy, when examining an unlit Ancient Beacon

WX-78 Portrait
THEY LOOK ODD

WX-78, when examining an unlit Ancient Beacon

Wickerbottom Portrait
I suspect it is powered by that horrible fuel.

Wickerbottom, when examining an unlit Ancient Beacon

Woodie Portrait
Gotta be a way to turn it on.

Woodie, when examining an unlit Ancient Beacon

Waxwell Portrait
No fuel, no power.

Maxwell, when examining an unlit Ancient Beacon

Wigfrid Portrait
An ancient basin tö höuse flames.

Wigfrid, when examining an unlit Ancient Beacon

Webber Portrait
No light.

Webber, when examining an unlit Ancient Beacon

Warly Portrait
Off, for now.

Warly, when examining an unlit Ancient Beacon

Wormwood Portrait
Not working

Wormwood, when examining an unlit Ancient Beacon

Winona Portrait
I think it's supposed to turn on.

Winona, when examining an unlit Ancient Beacon

Wortox Portrait
I'm not sure how to play with this.

Wortox, when examining an unlit Ancient Beacon

Wurt Portrait
Need fire?

Wurt, when examining an unlit Ancient Beacon

Wilson Portrait
A truly unsettling light.

Wilson, when examining a lit Ancient Beacon

Willow Portrait
It's somehow even creepier when it's on.

Willow, when examining a lit Ancient Beacon

Wolfgang Portrait
This light is scarier than the dark.

Wolfgang, when examining a lit Ancient Beacon

Wendy Portrait
A deathly light dances across the room.

Wendy, when examining a lit Ancient Beacon

WX-78 Portrait
LIGHT SOURCE DETECTED

WX-78, when examining a lit Ancient Beacon

Wickerbottom Portrait
Indeed. It gained power from that key.

Wickerbottom, when examining a lit Ancient Beacon

Woodie Portrait
What a nightmare.

Woodie, when examining a lit Ancient Beacon

Waxwell Portrait
It feeds off the nightmare.

Maxwell, when examining a lit Ancient Beacon

Wigfrid Portrait
An unhöly flame.

Wigfrid, when examining a lit Ancient Beacon

Webber Portrait
We don't like it.

Webber, when examining a lit Ancient Beacon

Warly Portrait
There's a strange force behind this.

Warly, when examining a lit Ancient Beacon

Wormwood Portrait
Light!

Wormwood, when examining a lit Ancient Beacon

Winona Portrait
Not sure how it works.

Winona, when examining a lit Ancient Beacon

Wortox Portrait
Ooo, it turned on!

Wortox, when examining a lit Ancient Beacon

Wurt Portrait
Glurp! Scary!

Wurt, when examining a lit Ancient Beacon

Đèn Hiệu Cổ Đại (Ancient Beacon) là một Kiến Trúc không thể phá hủy Structure độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật A New Reign. Nó được tìm thấy ở Quần Xã Tâm Nhĩ. Khi Chìa Khóa Cổ Đại được đặt vào trong Cổng Cổ Xưa, tất cả Đèn Hiệu Cổ Đại sẽ được thắp sáng, tuy nhiên chúng sẽ không hoạt động như là Chu Kỳ Ác Mộng. Đèn Hiệu Cổ Đại không làm thất thoát Tinh Thần hoặc sinh ra Sinh Vật Ảo Ảnh.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.