FANDOM


Cave Lichen
Cave Lichen
Resource Lichen
Renewable? No
Common Biome Wild
DebugSpawn "lichen"
I'm lichen this!

–Wolfgang

 ตะไคร่ถํ้า คือพืชที่สามารถเก็บได้ พบได้ในเมืองโบราณ เมื่อเก็บเราจะได้ ยอดตะไคร่ และต้องรออีก 5 วัน ถึงจะเก็บได้ใหม่ เหมือนต้นกก ตะไคร่ถํ้าขุดไปปลูกที่อื่นไม่ได้

เพิ่มเติมEdit

  • ตะไคร่ถํ้าเคยมีสีเขียว